BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisiński Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu
Pragmatic Metodology of Management Science
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 223-236, bibliogr. 10 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Nauki o zarządzaniu, Metodologia nauki
Management sciences, Methodology of science
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest objaśnienie istoty oraz miejsca metodologii pragmatycznej w metodologii nauk oraz scharakteryzowanie podstawowych problemów metodologicznych metodologii pragmatycznej nauk o zarządzaniu. Zastosowanym instrumentem badawczym jest analiza w obu rodzajach - analiza strukturalna i przyczynowa, która umożliwia zidentyfikowanie struktury oraz mechanizmów funkcjonowania metod, oraz diagnoza, która służy do wskazania kierunków ich doskonalenia. Wszystko to jest podstawą określenia zasadniczych czynników i zjawisk opisujących uwarunkowania sytuacyjne dalszego rozwoju metod metodologii pragmatycznej nauk o zarządzaniu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to explain the essence of and place of pragmatic methodology in methodology of science and to characterize the basic methodological problems of the pragmatic methodology of management science. As research methods we use analysis (structural and causal), which will enable identification of the structure and mechanisms of functioning of methods, and diagnosis, to point to the directions of their improvement. All of this will be the basis for determining the basic factors and phenomena describing situational conditions for further development of methods of the pragmatic methodology of management science.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ajdukiewicz K. (1975), Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa.
  2. Bourbon M. (1986), Methodologie, Chotard, Paris.
  3. Czekaj J. (2013), Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, WNT, Warszawa.
  4. Ćwiklicki M. (2011), Ewolucja metod organizatorskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  5. Kotarbiński T. (1981), Traktat o dobrej robocie, Warszawa.
  6. Lisiński M. (2011), Analiza metodologii nauk o zarządzaniu, w: Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Czekaj J., Lisiński M. (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  7. Lisiński M. (2014), Metodologia apragmatyczna nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A (159).
  8. Lisiński M., Szarucki M. (2011), Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu, w: Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, Dworzecki M., Nogalski B. (red.), TNOiK, Toruń.
  9. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Kraków-Warszawa.
  10. Sosenko K. (2008), Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu