BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miś Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Rozważania teoretyczne nad istotą talentu i ich konsekwencje dla zarządzania talentami
The Essence of Talent : Theoretical Considerations and their Implications for Talent Management
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 237-248, tab., bibliogr. 15 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Zarządzanie talentami, Pracownicy wiedzy, Funkcja personalna, Interdyscyplinarność
Talent management, Knowledge workers, Personal function, Interdisciplinarity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcie talentu ma silne konotacje interdyscyplinarne. Jednak celem tego artykułu jest takie objaśnienie tego pojęcia, by stanowiło wkład w praktyczne procesy zarządzania tą grupą pracowników w organizacji. Stąd podjęto próbę zanalizowania pojęcia talentu/ pracownika utalentowanego w kontekście innych pojęć powszechnie stosowanych dla określenia pracowników o szczególnym znaczeniu dla organizacji. Są to pracownicy wiedzy, pracownicy o wysokim potencjale/profesjonaliści i pracownicy wysoce efektywni. Przegląd literatury różnych dyscyplin naukowych posłużył zebraniu argumentów przemawiających za swoistą, odrębną od innych specyfiką tej grupy. Skutkiem doprecyzowania charakterystyki osób utalentowanych była próba wskazania konkretnych praktyk z zakresu zarządzania, pozwalających precyzyjniej oddziaływać na tę grupę zatrudnienia. Praktyki związane z zarządzaniem talentami mogą tym samym zostać wyodrębnione w odniesieniu do pozyskiwania, utrzymywania i przewidywania skutków ich działalności dla zatrudniającej organizacji. (abstrakt oryginalny)

The concept of talent has strong connotations of interdisciplinary. However, the purpose of this article is the definition of this concept to provide a contribution to practical management processes this group of employees in an organization. Hence an attempt to analyze the concept of talent/talented worker in the context of other terms commonly used for the determination of the workers of particular interest to the organization. These are the knowledge workers, employees with high potential/professionals and highly effective. A literature review of the various scientific disciplines used the meeting of arguments for a kind, distinct from the other characteristics of this group. Clarifying the effect of the characteristics of people talented was an attempt to indicate the specific management practices, enabling more impact on this group. Talent management practices can thus get the specifics with regard to acquiring, maintaining and predict the effects of their activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achter J. A., Lubinski D. (2005), Blending promise with passion. Best practices for counselling intellectually talented youth, w: Career Development and Counselling. Putting Theory and Research to Work, Brown S. D., Lent R. W. (eds.), Wiley, Hoboken.
 2. Björkman I., Ehrnrooth M., Höglund M., Mäkelä K., Smale A., Sumelius J. (2013), Talent or not? Employee reactions to talent identification, "Human Resource Management", Vol. 52, No. 2.
 3. Caligiuri P., Tarique I. (2009), Predicting effectiveness in global leadership activities, "Journal of World Business", Vol. 44.
 4. Dominick P. G., Gabriel A. S. (2009), Two sides of the story: An inter- actionist perspective on identifying potential, "Industrial and Organizational Psychology", Vol. 2.
 5. Dries N. (2013), The psychology and talent management: A review and research agenda, "Human Resource Management Review", Vol. 23.
 6. Gallardo-Gallardo E., Dries N., Gonzalez-Cruz T. (2013), What is the meaning of 'talent' in the world of work, "Human Resource Management Review", Vol. 24.
 7. Lepak D. P., Taylor M. M., Teklead A., Marrone J. A., Cohen D. J. (2007), An examination of the use of high involvement human resource systems for core and support employees, "Human Resource Management", Vol. 46.
 8. Meyers M. C., van Woerkom M., Dries N. (2013), Talent - Innate or acquired? Theoretical considerations and their implications for talent management, Human Resource Management Review", Vol. 23.
 9. Miś A. (2008), Istota talentów, w: Zarządzanie talentami w organizacji, Pocztowski A. (red.), Wolters Kluwer, Kraków.
 10. Pocztowski A. (red.) (2016), Zarządzanie talentami w organizacji, wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Ruthsatz J., Detterman D. K. (2003), An extraordinary memory: The case study of a musical prodigy, "Intelligence", Vol. 31.
 12. Ulrich D., Brockbank W. (2005), The HR Value Proposition, Harvard Business School Press, Boston.
 13. Ulrich D., Smallwood N. (2012), What is talent?, "Leader to Leader", Vol. 63.
 14. Woińska M., Schmidt C. (2005), Metody i techniki wyłaniania kadry o wysokim potencjale (wnioski z praktyki), w: Zarządzanie talentami, Borkowska S. (red.), IPiSS, Warszawa.
 15. Wojtczuk-Turek A. (2016), Wspieranie produktywności pracowników wiedzy - rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek - organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (w druku).
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu