BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walas-Trębacz Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wykorzystanie outsourcingu w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa
The Use of Outsourcing in Improving the Company's Value Chain
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 439-454, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Outsourcing, Łańcuch wartości, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Outsourcing, Value chain, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie składa się z części teoretycznej, w której wyjaśniono podstawowe terminy dotyczące doskonalenia łańcucha wartości, oraz części empirycznej, w której zaprezentowano wyniki badań. Badania przeprowadzono wśród kierownictwa i właścicieli 209 firm produkcyjno-usługowych za pomocą kwestionariusza wywiadu. Celem badań była identyfikacja poziomu wykorzystania koncepcji outsourcingu w doskonaleniu struktury łańcucha wartości firm. Ponadto badania pozwoliły ustalić: przyczyny, które spowodowały powierzenie do realizacji procesów partnerom zewnętrznym; rodzaje korzyści, jakie osiągnęły firmy dzięki wykorzystaniu outsourcingu; obawy wśród kierownictwa, jakie wpłynęły na ograniczanie podejmowania dalszych działań outsourcingowych. (abstrakt oryginalny)

The paper consists of a theoretical part, which explains the basic terms for the improvement of value chain and the empirical part, which shows the results of the research. The research was conducted among 209 the managers and owners of companies manufacturing and service through a questionnaire interview. The purpose of the research was to identify the level of use of the concept of outsourcing in the improvement of the structure of the value chain. In addition, the study allowed to determine: the reasons, which have led to entrusting the processes to external partners; the reasons, which let the entrusting the processes to external partners; the types of benefits that the company reached through the use of outsourcing; concerns among the leadership, which contributed to restrict further outsourcing activities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciesielska D., Radło M. J. (red.) (2011), Outsourcing w praktyce, Poltext, Warszawa.
 2. Czakon W. (2005), Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Elliott T. L., Torkko D. E. (1996), Word Class Outsourcing Strategies, "Telecommunications. American Edition", Vol. 30, No. 8.
 4. Lendzion J. P., Stankiewicz-Mróz A. (2005), Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Matejun M. (2015), Outsourcing, w: Kompendium metod i technik zarządzania, Szymańska K. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Niemczyk J. (2006), Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Nogalski B. (2010), Lean Management, w: Koncepcje zarządzania, Czerska M., Szpitter A. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 8. Porter M. E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 9. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne, tworzenie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 10. Stabryła A. (2007), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 11. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 12. Trocki M. (2001), Outsourcing, PWE, Warszawa.
 13. Walas-Trębacz J. (2015), Projektowanie łańcucha wartości przedsiębiorstwa, w: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Stabryła A. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu