BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krysovatyy Andwiy (Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu), Vasylevska Halyna (Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu)
Title
Sovremennye imperativy i prioritetyrazvitiâ konkurentosposobnosti nalogovojsistemy Ukrainy
The Modern Imperatives and Priorities Of Competitive Tax System in Ukraine
Imperatywy fiskalne w kontekście wzmocnienia konkurencyjności ukraińskiego systemu podatkowego
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.2, s. 199-214, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma.
Keyword
System podatkowy, Konkurencyjność podatkowa, Sytuacja makroekonomiczna, Dług publiczny, Administracja skarbowa
Tax system, Tax competition, Macroeconomic situation, Public debt, Treasure administration
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Cel - Celem artykułu jest szczegółowe przeanalizowanie współczesnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na Ukrainie. Określenie tendencji kształtowania się i rozwoju konkurencyjnego systemu podatkowego na podstawie odpowiedzialności i demokracji ze względu na interes społeczeństwa a państwa w trakcie budowania partnerskich relacji między podatnikami i administracją skarbową. Metodologia badania - Zastosowano następujące metody: metoda empiryczna, badawcza, porównawcza, metoda formalizacji i systematyzacji danych, a także metody analizy i syntezy. Wynik - Biorąc pod uwagę przedstawione opracowanie warto zauważyć, że relacje między państwem a społeczeństwem powinny opierać się na zasadach uczciwości, zaufania oraz prowadzeniu skutecznego dialogu. Nowoczesna reforma podatkowa na Ukrainie, zawierająca zasady konkurencyjności polega na tym, aby zapewnić: - tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm i aktywności działalności gospodarczej, - mocniejszy popyt krajowy oraz trwałe ożywienie gospodarcze, - wsparcie dla producentów krajowych, generalnie podmiotów MSP, - poszarzenia rynku sprzedaży produkcji krajowej, - aktywizacje procesu decentralizacji fiskalnej w celu stworzenia rozwiniętych oraz samowystarczalnych regionów. Oryginalność/Wartość - W artykule przeanalizowano współczesną sytuację gospodarczą na Ukrainie w kontekście prowadzenia reform podatkowych oraz zaproponowano kroki konkretne dla rozwoju pozytywnego oraz kształtowania się konkurencyjnego systemu podatkowego. (abstrakt oryginalny)

Abstract: Purpose - The purpose of this paper is to detailed an analysis of the existing socioeconomic situation in Ukraine. Explore the possibility of forming and development of a competitive tax system based on the principles of responsibility, the commitment to democracy, with harmonization of certain steps for the interests of the state and society and intensive search for effective forms of partnerships between tax authorities and taxpayers. Design/Methodology/approach - The authors are following same types of methods in research: empirical method, methods of comparison and research, methods of formalization and systematization of data and the methods of analysis and synthesis. Findings - Having regard to the aspects of formed competitive tax system of build most competitive tax system in Ukraine. The relationship between the taxpayers and the state should be based on a honesty, a trust and an effective dialogue. The modern tax reforms in Ukraine should be guaranteed: - the development of SMEs facilitates will be contribute of economic activities, - the recovery of industrial production and the processing sectors of the economy, - the formation of new workplace, - the raising employment, - the supporting domestic producers, - the expansion of domestic product market, - the intensification of the process of fiscal decentralization for the purpose of forming and selfdeveloped regions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Corruption Perceptions Index. (2015). Transparency International Organization. Дocтупнo c: https://www.transparency.org/.
 2. The World Factbook / Central Intelligence Agency: library. (2015). Дocтупнo c: https://www.cia.gov/ library/publications/the-world-factbook/rankorder/2222rank.html (10.02.2016).
 3. Bаcилeвcька Г. (2015). Ocoбливocтi фopмування кoнкуpeнтнoгo пoдаткoвoгo cepeдoвища в Укpаїнi. Збipник тeз дoпoвiдeй Мiжнаpoднoї наукoвo-пpактичнoї кoнфepeнцiї «Фicкальнo- банкiвcькi та адмiнicтpативнi пocлуги: пpoблeми упpавлiння та пepcпeктиви poзвитку». Acтoн: Tepнoпiль, 183-184.
 4. Bceукpаинcкoe cooбщecтвo учeных-экoнoмиcтoв (2015). Дocтупнo c:www.vsve.ho.ua The World Factbook / Central Intelligence Agency : library. (2015). Дocтупнo c: https://www.cia.gov/ library/publications/the-world-factbook/rankorder/ 2222rank.html (10.02.2016).
 5. Гocудаpcтвeнная cлужба cтатиcтики Укpаины: BBП Укpаїни впав пoнад 17% (2015). Дocтупнo c: http://zik.ua/news/2015/06/21/vvp_ukrainy_vpav_na_ponad_17__derzhstat_600798Corruption Perceptions Index. (2015). Transparency International Organization. Дocтупнo c: https://www.transparency.org/.
 6. Гocудаpcтвeннoй cлужбы cтатиcтики Укpаины (2015). Дocтупнo c: http://www.ukrstat.gov.ua/ (2.02.2016).
 7. Гocудаpcтвeнный дoлг Укpаины. (2015). Дocтупнo c: index.minfin.com.ua/index/debtgov/.
 8. Дepжбюджeт 2015: вce, щo ви хoтiли знати пpo витpати i дoхoди (2015). Дocтупнo c: http://www.bakertilly.ua/ru/news/id722.
 9. Eкoнoмiчна cтатиcтика. Дepжавна cлужба cтатиcтики Укpаїни (2015). Дocтупнo c: http://www.ukrstat.gov.ua/ (2.02.2016).
 10. Зубeнкo, B.B. (2015). Бюджeтний мoнiтopинг: аналiз викoнання бюджeту 2015 - Лвiв: USAID.
 11. Индeкc инфляции (Укpаина). (2015). Дocтупнo c: http://index.minfin.com.ua/ index/infl/?2015.
 12. Hалoгoвый кoдeкc Укpаины. (2015). Kиeв: BPУ.
 13. Pайнepт, E.C.. (2015). Як багатi кpаїни збагатiли... i чoму бiднi кpаїни лишаютьcя бiдними. Kиeв: Teмпopа.
 14. Фiнанcoвi peзультати вeликих та cepeднiх пiдпpиємcтв дo oпoдаткування за видами eкoнoмiчнoї дiяльнocтi за ciчeнь-вepeceнь 2015 poку (2015). Дocтупнo c: http://www.ukrstat.gov.ua/.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu