BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suszek-Masłowska Wioletta (Akademia Morska w Gdyni, doktorantka)
Title
Rola coachingu w kształtowaniu jakościowej przewagi konkurencyjnej usług - na przykładzie usług kształcenia akademickiego
The Role of Coaching in Shaping the Competitive Advantages of Quality - Based on Academic Education Service
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 3, s. 84-97, tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Issue title
Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji
Keyword
Coaching, Konkurencja jakościowa, Przewaga konkurencyjna, Kształcenie, Jakość kształcenia, Marketing, Usługi, Marketing usług
Coaching, Quality competition, Competitive advantage, Learning, Quality education, Marketing, Services, Service marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój w sferze usług skłania do adaptacji coraz to nowszych metod i narzędzi marketingowych w celu kształtowania przewagi konkurencyjnej. W obszarze usług kształcenia akademickiego szczególną rolę w kształtowaniu tej przewagi odgrywają interesariusze wewnętrzni: kadra naukowo-dydaktyczna oraz sami studenci. Są oni bowiem jednocześnie usługobiorcami oraz uczestnikami bezpośrednio wpływającymi na efekt końcowy jakości usługi. Poznanie, nie tylko potrzeb, ale i opinii na temat innowacyjnych metod mogących mieć wpływ na poziom satysfakcji tej grupy interesariuszy, wydaje się być istotny w kontekście kształtowania jakościowej przewagi konkurencyjnej. Niniejszy artykuł, to próba zweryfikowania następującego problemu badawczego: Jak interesariusze wewnętrzni postrzegają możliwość zastosowania coachingu w celu podniesienia jakościowej przewagi konkurencyjnej usług kształcenia akademickiego? Badanie miało charakter pilotażowy. W celu dokonania analizy problemu postawiono pytania badawcze oraz sformułowano hipotezę. Do zbierania danych zastosowano dwie metody: jakościową - wywiad zogniskowany i obserwację z pełnym uczestnictwem oraz ilościową - ankietyzację. W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienia związane z budowaniem przewagi konkurencyjnej w usługach, w tym kształcenia akademickiego. Rozdział drugi poświecono coachingowi, jako innowacyjnej metodzie budowania przewagi konkurencyjnej w obszarze usług kształcenia akademickiego. Wyniki badania oraz wnioski przedstawiono w rozdziale trzecim.(abstrakt oryginalny)

Dynamic growth in the service sector tends to adapt to newer and newer methods and marketing tools to shape a competitive advantage. In the area of higher education services, the internal stakeholders play special role in shaping this advantage. These stakeholders are research and teaching staff and the students themselves. Indeed, they are both service users and the participants directly affecting the final result of service's quality. Understanding, not only needs, but also an opinion on innovative methods which may affect the level of satisfaction of this group of stakeholders, seems to be important in shaping the competitive advantage in terms quality. This article is an attempt to verify the following research problem: How do internal stakeholders perceive the possibility of using coaching in order to increase the competitive advantage in terms of the quality of higher education. The study was preliminary. In order to analase the problem, the respondents were asked research questions and an hypothesis was formulated. To collect data two methods were used, qualitative - focus group interview and observation with full participation of the investigator and quantitative - the questionnaire. The first chapter discusses issues related to building a competitive advantage in services, including academic/higher education. Thesecond chapter was devoted to coaching as an innovative method of building a competitive advantage in the area of higher education services. The survey results and conclusions were presented in chapter three.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H. (red.) (2007), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, PWN, Warszawa.
 2. Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Czubała A. i inni (2006), Marketing usług, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 4. Kotler P. (2005), Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa.
 5. Łunarski Ł. (2012), Zarządzanie jakością, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 6. Neale S. i inni (2010), Coaching inteligencji emocjonalnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Payne A. (1997), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 8. Rogoziński K.(red.) (2006), Zarządzanie relacjami w usługach, Difin, Warszawa.
 9. Sidor-Rządkowska M. (red.) (2009), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 10. Smółka P. (red.) (2009), Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 11. Styś A. (red.) (2003), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 12. Walczak W. (2010), Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, "E-mentor" nr 5(37), dostęp: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/ index/numer/37/id/784 - aktywna na dzień 08.06.2015.
 13. Wilczyńska M. i inni (2011), Moc coachingu, Wyd. Helion, Gliwice.
 14. Withers J., Vipperman C. (1994), Marketing usług, Wyd. M&A Communications Polska S.A., Lublin.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu