BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dubiński Łukasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Uwagi na tle pewności i bezpieczeństwa polskiego i unijnego prawa podatkowego
Comments on Safety and Certainty of Polish and EU Tax Law
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 21-30, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Państwo prawne, System podatkowy, Bezpieczeństwo
State governed by the rule od law, Tax system, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bezpieczeństwo i pewność prawa stanowią podstawowy element państwa prawa. Celem artykułu jest zbadanie podstawowych instytucji polskiego prawa podatkowego służących ochronie wspomnianych wartości oraz przedstawienie zagrożeń związanych z europeizacją krajowych regulacji prawnopodatkowych. (abstrakt oryginalny)

Legal safety and certainty are an essential element of the rule of law. This article aims to explore the basic institutions of Polish law created for the protection of those values. In this article there is also a presentation of risks associated with the Europeanization of national tax law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dzwonkowski, H. (2003). Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: ABC. Pobrane z: http://sip.lex.pl/#/komentarz/587271696/64558 (10.04.2016). Dostęp za pomocą programu LEX.
 2. Fałkowski, P., Węgrzyn, W. (2012). Możliwość bezpośredniego powołania się na przepisy Dyrektywy VAT. SERWIS Monitora Podatkowego, 3. Pobrane z: https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogezdkmbuhe2tgmq (15.05.2016). Dostęp za pomocą programu Legalis.
 3. Grzybowski, T. (2013). Wpływ zmian prawa na jego wykładnię. Warszawa: Wolters Kluwer. Pobrane z: http://sip. lex.pl/#/monografia/369281353/20 (19.04.2016). Dostęp za pomocą programu LEX.
 4. Hauser, R. (2012). Koncepcja multicentryczności systemu prawa. W: R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej System Prawa Administracyjnego. T. 2. Warszawa: C.H. Beck. Pobrane z: https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogeztkmb vga3tqojogqxdcmjogixdi (15.04.2016). Dostęp za pomocą programu Legalis.
 5. Kondratowska, J. (2014). Komentarz do art. 14h. W: H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. Pobrane z: https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge4tambvha3 teojoobqxalrtgeydsmjqgy4a&groupIndex=0&rowIndex=0 (30.04.2016). Dostęp za pomocą programu Legalis.
 6. Malański, A. (2009). Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer. Pobrane z: http://sip.lex.pl/#/monografia/369198201/15 (24.04.2016). Dostęp za pomocą programu LEX.
 7. Michalik, T. (2009). Wstęp poprzedzający artykuł B. Bogdański, Zwrot niesłusznie pobranego podatku. SERWIS Monitora Podatkowego, 4. Pobrane z: https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogq2t amzzhe4te (01.05.2016). Dostęp za pomocą programu Legalis.
 8. Morska, A. (2013). Spółki osobowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warszawa: Wolters Kluwer. Pobrane z: http://sip.lex.pl/#/monografia/369307118/13 (16.04.2016). Dostęp za pomocą programu LEX.
 9. Rowiński, W. (2016). Nakaz dokonywania wykładni prounijnej jako dyrektywa wykładni systemowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 199-111.
 10. Turzyński, K.F. (2015). Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie. Warszawa: Wolters Kluwer. Pobrane z: http://sip.lex.pl/#/monografia/369357057/11 (16.04.2016).
 11. Ustawa z 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2015, poz. 613 z późni. zm.
 12. Ustawa z 5.08.2015 o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, poz. 1197.
 13. Uzasadnienie do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/DF7F 3E40F8BB6D74C1257DB2004373FC/ File/3018.pdf (10.04.2016).
 14. Wróblewska I. (2010). Zasada państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Toruń: TNOiK.
 15. Wyrok NSA z 18.01.1988, sygn. III SA 964/87. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
 16. Wyrok NSA z 1.04.2009, sygn. II FSK 1934/07. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
 17. Wyrok NSA z 13.06.2014, sygn. I FSK 838/13. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
 18. Wyrok NSA z 14.11.2014, sygn. II FSK 2681/14. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
 19. Wyrok NSA z 9.12.2014, sygn. I GSK 439/14. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
 20. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21.03.2001, sygn. K 24/00, Legalis nr 49669.
 21. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17.06.2003, sygn. P24/02.
 22. Wyrok WSA w Rzeszowie z 22.05.2014, sygn. II SA/Rz 161/14. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
 23. Wyrok WSA w Warszawie z 13.06.2008, sygn. III SA/Wa 417/08. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
 24. Wyrok WSA w Warszawie z 23.08.2010, sygn. III SA/Wa 307/10. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
 25. Wyrok WSA w Warszawie z 15.04.2013, sygn. III SA/Wa 159/13. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
 26. Wyrok WSA w Warszawie z 7.04.2014, sygn. III SA/Wa 2122/13. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
 27. Wyrok WSA we Wrocławiu z 24.07.2014, sygn. I SA/Wr 754/14. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (30.04.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu