BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pasternak-Malicka Monika (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Przestępstwa podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w świetle analiz organów podatkowych oraz własnych badań empirycznych
Tax Crimes in the Field of Value Added Tax as Shown by the Tax Organs and Self Conducted Empirical Analysis
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 31-41, tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Przestępstwa skarbowe, Unikanie opodatkowania
Value Added Tax (VAT), Fiscal offence, Tax avoidance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - podstawowym celem niniejszej publikacji jest próba identyfikacji skali oraz form przestępstw podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Metodologia badania - realizacja celu wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a w szczególności analizy kształtowania się poziomu oszustw z tytułu podatku od towarów i usług wykrytych przez kontrolę skarbową. Ponadto omówiona została istota przestępstw podatkowych jako czynu sprowadzającego się do uchylania się od podatku. Wykorzystano także metodę bezpośrednią - kwestionariuszową. W artykule posłużono się fragmentami własnych badań ankietowych z lat 2007-2016 w celu dokonania próby jakościowej oceny intensywności zjawiska oszustw podatkowych w odniesieniu do PTU. Wynik - przeprowadzona analiza statystyczna wskazuje, iż podatek od towarów i usług jest daniną motywującą do wyłudzeń fiskalnych. Równocześnie wyniki badań empirycznych pokazują, iż podmioty gospodarcze z sektora MSP sygnalizują, iż proceder oszustw w zakresie VAT jest duży, a jedną z przyczyn jest jego wysoka stawka podatkowa oraz specyficzna konstrukcja motywująca do nielegalnego obejścia prawa podatkowego. Oryginalność/wartość - zasadniczą wartością publikacji jest analiza podatku od towarów i usług pod kątem nieprawidłowości podatkowych wykrytych przez ograny podatkowe. Znamiona oryginalności nadają także prezentowane badania empiryczne przeprowadzone wśród podmiotów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

Objective - The main objective of this publication is the attempt to identify the scale and forms of taxcrimes in regards to the value added tax. Research methodology - To achieve the main objective of this study descriptive and statistical tools were used in particular the evolution of the levels of tax frauds discovered by the tax organs. In particular the analysis of the evolution of the level of frauds on goods and services identified by the fiscal control. In the article parts of self conducted study were referred to for the years 2007-2016 an attempt was made to assess the level of the phenomena of tax evasion and its scale. Results - Statistical analysis conducted show that value added tax is a tribute that encourages to conduct tax fraud. In the same time data from the empirical research shows that small and mid size companies are more willing to engage in such a practice, high tax rates and its structure acts as a incentive and encourages some to participate in this illegal procedures. Originality/value - The fundamental value of this article is the analysis of the value added tax, for the tax irregularities detected by the tax organs. Originality of the publication is shown by the study conducted among business entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernal, A. (2008). Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania. Warszawa: Difin.
 2. Dolata, S. (2009). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Dyrektywa nr 77/799/EWG z 19.12.1977 w sprawie wzajemnej pomocy prawnej pomiędzy właściwymi władzami państwa członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich i pośrednich.
 4. Głuchowski, J. (1996). Oazy podatkowe. Warszawa: ABC.
 5. Gomułowicz, A., Małecki, J. (2004). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 6. Ickiewicz, J. (2014). Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 7. Johnston, D.C. (2011). Where's the Traud, Mr. President? Reuters, 13 grudnia. Pobrane z: http://blogs.reuters.com/david-cay-johnston/2011/12/13/wheres-the-fraud-mr-president/ (24.05.2016).
 8. Karwat, P. (2003). Obejście prawa podatkowego. Warszawa: ABC.
 9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania (2012). Bruksela: Komisja Europejska.
 10. Lipowski, T. (2004). Raje podatkowe a unikanie opodatkowania. Warszawa: C.H. Beck.
 11. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 240 "Oszustwa i błędy" (1996). Warszawa: SKwP.
 12. Oręziak, L. (2007). Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski. Warszawa: WSHiP.
 13. Palan, R., Murphy, R., Chavagneux, Ch. (2010). Tax Havens: Haw Globalization Really Works. Ithaca-London: Cornell University Press.
 14. Piotrowska, Z. (2005). Rola organów kontroli skarbowej w walce z "szarą strefą". Konferencja Biegłych Sądowych pt. Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym. Częstochowa.
 15. Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne (2016). Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: NIK.
 16. Raport. Bezkarność przestępców zamieszanych w karuzele VAT (2015). Warszawa: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
 17. Raport podsumowujący wyniki działań kontroli skarbowej za 2012 r. (2013). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.
 18. Schneider K. (2007). Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych. Warszawa: PWE.
 19. Sprawozdanie. Kontrola skarbowa w 2009 r. (2010). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.
 20. Sprawozdanie. Kontrola skarbowa w 2010 r. (2011). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.
 21. Sprawozdanie. Kontrola skarbowa w 2011 r. (2012). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.
 22. Sprawozdanie. Kontrola skarbowa w 2013 r. (2014). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.
 23. Sprawozdanie. Kontrola skarbowa w 2014 r. (2015). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.
 24. Sprawozdanie. Kontrola skarbowa w 2015 r. (2016). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu