BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sygut Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Aspekty fiskalne zasady poboru akcyzy w kraju przeznaczenia
Fiscal Aspects of the Principle of Excise Duty Collection in the Counrty of Destination
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 55-64, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Finanse publiczne, Dochody budżetowe, Podatek akcyzowy
Public finance, Budget revenue, Excise tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja elementów konstrukcji i zasad poboru podatku akcyzowego istotnych ze względu na wydajność fiskalną. Metodologia badania - Wykorzystano analizę regulacji prawnych (z punktu widzenia ekonomicznego), studia literaturowe (stan prawny na 30 kwietnia 2016 r.) oraz analizę danych empirycznych. Wynik - Ocena wpływu na efekt fiskalny określonych elementów konstrukcji podatku akcyzowego oraz zasad jego poboru. Oryginalność/wartość - Zidentyfikowanie relacji pomiędzy realizacją zasady jednokrotności i zasady opodatkowania w kraju przeznaczenia w podatku akcyzowym a wydajnością fiskalną podatku akcyzowego w świetle zarówno regulacji unijnych, jak i krajowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The objective of this paper is to identify the elements of structure and the principles of collection of excise duty that are vital in terms of fiscal efficiency. Design/methodology/approach - Legal regulations analysis (economical), literature research (legal status as at April 30 th , 2016) and empirical data analysis. Findings - Assessment of the influence of particular elements of the excise duty's structure and the principles of collection, on fiscal effect. Originality/value - Identification of the relationship between single taxation principle and the country of destination taxation principle in the excise duty, and the excise duty's fiscal efficiency, with reference to European and local regulations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cnossen, S. (2005). Theory and Practice of Excise Taxation. Smoking, Drinking, Gambling, Polluting and Drivin. Oxford: Oxford University Press.
 2. Dolata, S. (2013). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Dyrektywa Rady 2008/118/WE z 16.12.2008 w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG. Dz.Urz. UE L 9.
 4. Flis, K. (2014). Zasada jednofazowości opodatkowania akcyzą w świetle obowiązującej ustawy akcyzowej, a także poprzedzającej ją ustawy z 2004 r. W: P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian (s. 33-54). Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
 5. Gorgol, A. (2005). Podatek akcyzowy. W: W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, część ogólna i szczegółowa (s. 270-286). Bydgoszcz-Lublin: Branta.
 6. Hines, J.R. Jr. (2007). Excise Taxes. University of Michigan and National Bureau of Economic Re-search, Michigan.
 7. Kałka, M., Ksieniewicz, U. (2013). Podatek akcyzowy. Leksykon 2013. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
 8. Lasiński-Sulecki, K. (red.). (2014). Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Matarewicz, J. (2014). Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 10. Oręziak, L. (2005). Finanse Unii Europejskiej. Warszawa: PWN.
 11. Parulski S., (2016), Akcyza. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Pomorska, A., Szołno-Koguc, J., Wójtowicz, K. (2003). Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej. Lublin: Wyd. UMCS.
 13. Sowa, B. (2014). Harmonizacja podatku akcyzowego jako istotny czynnik integracji gospodarczej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1 (37), 454-477.
 14. Sygut, E. (2015). Wydajność fiskalna a przedmiot i podstawa opodatkowania podatku akcyzowego. W: J. Sokołowski, M. Sosnowski (red.), Finanse publiczne (s. 331-340). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 15. Ustawa z 8.01.1993 o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Dz.U. 1993, nr 11, poz. 50.
 16. Ustawa z 23.01.2004 o podatku akcyzowym. Dz.U. 2004, nr 29, poz. 257, z późn. zm.
 17. Ustawa z 6.12.2008 o podatku akcyzowym. Dz.U. 2014, poz. 752, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu