BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rak-Młynarska Elżbieta (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej), Łapińska Halina (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)
Title
Polityka kredytowa banków a pasywność kredytowa przedsiębiorców w gospodarce pokryzysowej
Attitudes of Loan Takers and Credit Policy of Banks in Post-Crisis Economy
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2015, nr 4, s. 29-44, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Keyword
Polityka kredytowa, Przedsiębiorca, Banki, Kryzys bankowy, Kryzys finansowy, Analiza popytu, Popyt na pieniądze
Crediting policy, Entrepreneur, Banks, Banking crisis, Financial crisis, Demand analysis, Money demand
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kryzys finansowy, którego doświadczyliśmy, stał się powodem niewypłacalności wielu podmiotów - osób fizycznych, przedsiębiorstw, banków, a nawet państw. Wpłynął on na sferę realną gospodarki poprzez kanały finansowania, bowiem brak płynności na rynku finansowym doprowadził do zaostrzenia procedur kredytowych i wzrostu ceny kredytów. To z kolei wpłynęło na spadek popytu na pieniądz i narastanie trudności płatniczych. Zauważyć można, iż pewne elementy polityki kredytowej zmieniają się wraz ze stanem gospodarki i sytuacji rynkowej, wpływając na zachowania kredytobiorców - spadek lub wzrost popytu na kredyty. Celem poniższej publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile popyt na kredyty zależy od postaw samych przedsiębiorców i dlaczego nie wszystkie podmioty gospodarcze są zainteresowane zaciąganiem kredytów, mimo iż spełniają wymogi stawiane przez bank kredytobiorcom. (abstrakt oryginalny)

Last financial crisis caused insolvency of many entities: natural persons, companies, banks and even whole states. The crisis had a serious impact on the real sphere of the economy through channels of financing because the lack of liquidity on the financial market meant stricter credit procedures and more expenisve loans. This, in turn, brought about the fall in the demand for money and cumulation of payment difficulties. It maybe noticed that certain elements of credit policy change along the changing conditions of the economy and situation on the market, influencing the loan takers' behaviour - rise or fall in the demand for loans. The aim of the paper is an attempt to answer the question to what extent the demand for loans is shaped by the attitudes of the entrepreneurs themselves and why not all eceonomic entities are interested in taking out loans despite fulfilling the credit conditions of banks.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. . Mattera P., Subsidizing the Corporate One Percent: Subsidy Tracker 2.0 Reveals Big-Business Dominance of State and Local Development Incentives (ang.). Good Jobs First, Waszyngton, USA, luty 2014. [dostęp 2014-03-18]. s. 5.
  2. . Sawicka A., Tymoczko I. D., Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy, "Materiały i Studia" nr 310, NBP.
  3. . Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2015 r. oraz prognoz na II kw. 2015 r. NBP, Nr 02/15 (kwiecień 2015 r.)
  4. . Węcławski J., Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym A N NA L E S Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, Vol. XlVII, 1 Sectio H 2013, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Bankowości.
  5. . Wolański R., Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2084-1809
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu