BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zontek Zbigniew (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami jako determinanta innowacji
University-Enterprises Cooperation as a Determinant of Innovation
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2015, nr 4, s. 117-130, tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Keyword
Współpraca, Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorstwo, Innowacje, Innowacyjność, Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami
Cooperation, Higher education, Enterprises, Innovations, Innovative character, University-Business Cooperation (UBC)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie na rolę współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi w celu kreowania innowacyjnych rozwiązań. Współpraca taka ciągle napotyka na liczne bariery, wynikające np. ze złej komunikacji czy niedopasowania ofert obu stron współpracy oraz funkcjonujących stereotypów w myśleniu o takiej kooperacji. Wyniki badań zaprezentowane w niniejszym opracowaniu wskazują, iż niezbędne jest powstawanie nowych mechanizmów pobudzających współpracę obu sektorów, dlatego przedstawiono założenia nowego modelu takiej współpracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify the role of cooperation between enterprises and universities in creating innovative solutions. This form of cooperation still faces several barriers, connected with the mismatch of both coop eration sides and because of functioning stereotypes. The results of research p resented in this study indicate that it is necessary to stimulate the creation of new mecha nisms of cooperation between these two sectors, therefor the new model of cooperation is presented. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. . Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, listopad 2006.
 2. . Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.
 3. . Instrukcja stosowania produktu finalnego, przygotowana w ramach projektu: Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko- Biała 2013.
 4. . Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 5. . Mażewska M., Bąkowski A., Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce, [w:] Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, (red.) A. Bąkowskiego, M. Mażewskiej, PARP 2012.
 6. . Nellickappilly S., Maya K. G., Industry - University Collaboration: Some Ethical Considerations, "Curie Journal" 2009, Vol. 2, No. 1.
 7. . Noori N., Weiss M., Born globals in small ecosystems: A case study on Canadian Born Global High-Tech startups.
 8. . Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Publikacja OECD i EUROSTAT, Warszawa 2008.
 9. . Prystupa-Rządca K., Strategie zarządzania wiedzą w organizacjach typu born global.
 10. . Raport z wyników wywiadów dotyczących stanu współpracy nauki z biznesem, przeprowadzonych wśród pracowników naukowych, przedsiębiorców, studentów i ekspertów ds. innowacji.
 11. . Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.
 12. . Wach K., Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego, "Zeszyty Naukowe" nr 671 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
Cited by
Show
ISSN
2084-1809
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu