BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarczok-Guzy Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Kategoria małego podatnika w strategii podatkowej przedsiębiorstwa
Category of Small Taxpayer in the Corporate Tax Strategy
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 109-118, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatnik, Podatek od wartości dodanej (VAT), Odpisy amortyzacyjne
Taxpayer, Value Added Tax (VAT), Depreciation charges
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest ukazanie kategorii małego podatnika jako narzędzia strategii podatkowej przedsiębiorstw. W opracowaniu omówiono warunki konieczne do spełnienia statusu małego podatnika oraz najważniejsze przywileje wiążące się z tą instytucją. Następnie przeprowadzono analizę wpływu wykorzystania przywilejów na wysokość ciężaru podatkowego z wykorzystaniem danych liczbowych. Metodologia badania - Analiza regulacji prawnych oraz symulacja skutków ekonomicznych na podstawie danych pozyskanych z istniejącego przedsiębiorstwa. Wynik - Kategoria małego podatnika jest narzędziem strategii podatkowej i zapewnia podatnikowi przywileje w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykorzystanie tych przywilejów skutkuje odroczeniem płatności podatku w czasie oraz minimalizacją obciążenia. Oryginalność/wartość - Wskazanie na skutki ekonomiczne korzystania ze statusu małego podatnika przez przedsiębiorstwa w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to show the category of small taxpayer as a tool of corporate tax strategy. The article discusses the conditions necessary to meet the status of a small taxpayer and the most important privileges related with this institution. Then it was made an analysis of the impact of the use of privileges on the amount of the tax burden using figures. Design/methodology/approach - Analysis of legal regulations and simulate the economic impact on the basis of data obtained from existing business. Findings - Category of small taxpayer is a tool of tax strategy and provides the taxpayer privileges in the tax on goods and services, personal income tax, corporate income tax. The use of these advantages results in deferral of tax payments in time and minimizing the tax burden. Originality/value - Indication of the effects of the economic benefit from the status of a small taxpayer by companies in the tax on goods and services, personal income tax and corporate income tax. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk, A. (2014). Gospodarcze konsekwencje zmian w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 52, 1, 13-26.
 2. Bednarska, A. (2015). Jaką formę opodatkowania dochodu wybrać dla działalności budowlanej? Finanse i Prawo Finansowe. Journal of Financial Law, II (3), 7-16.
 3. Ciupek, B., Famulska, T. (2013). Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 4. Kluzek, M. (2014). Rozwiązania podatkowe a płynność finansowa przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 198, 267-275.
 5. Nenca, A., Zawadzka, D. (2014). Wybór formy opodatkowania dochodu mikroprzedsiębiorstw jako metoda optymalizacji podatkowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 818, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 68, 25-36.
 6. Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Warszawa: C.H. Beck.
 7. Stolarski, A. (2014). Wpływ optymalizacji podatkowych na płynność finansową przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 55, 4, 129-136.
 8. Stolarski, A. (2015). Rachunki decyzyjne a wybór optymalnej formy opodatkowania dochodu przedsiębiorców. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 433-441.
 9. Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361, z późn. zm.
 10. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
 11. Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.
 12. Walicka, M. (2012). Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52.
 13. www.nbp.pl statystyka i sprawozdawczość (18.04.2016).
 14. Wyrzykowski, W. (2015). Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców - granice prawa a granice bezpieczeństwa. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 13, 3/2, 35-50.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu