BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobiech Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Współpraca w ramach "wspólnego przedsięwzięcia" - wybrane problemy podatkowe
Cooperation in the "Joint Undertaking" Form - Selected Tax Issues
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 129-139, bibliogr. 25 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Współpraca przedsiębiorstw, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek od wartości dodanej (VAT), Podatek od czynności cywilnoprawnych
Tax system, Enterprises cooperation, Corporate income tax, Value Added Tax (VAT), Civil Law Action Tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ustawy o podatkach dochodowych regulują kwestię opodatkowania różnych form współpracy, które mogą być źródłem przychodów podatkowych. W ustawach tych wyróżniono "wspólne przedsięwzięcia" jako odrębny (np. od spółek osobowych czy kapitałowych) sposób współdziałania. Realizacja wspólnych przedsięwzięć może przybierać różne formy, na przykład umów spółek cichych, konsorcjów czy Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono skutki podatkowe takiej współpracy w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. (abstrakt oryginalny)

The income tax acts regulate taxation of different form of cooperation if they are a source of tax revenue. Both the Natural Persons' Tax Act and the Companies Tax Act distinguish "joint undertaking" from others form cooperation, especially from different types of partnerships. Entrepreneurs may conclude agreements on implementation of joint projects. They may use a form of silent partnership agreement, consortium agreement or European Economic Interest Group. This paper indicates the most important tax problems, particularly on the ground of the income tax, the VAT tax and the acts in civil law tax. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz, A. (2016). Art. 15. VAT. Komentarz. LEX. Pobrane z: http://sip.lex.pl/#/komentarz/587277334/433186 (1.05.2016).
 2. Bartosiewicz, A., Kubacki, R. (2015). Art. 8. PIT. Komentarz. LEX. Pobrane z: http://sip.lex.pl/#/komentarz/ 587244402/456944 (1.05.2016).
 3. Bernat, R. (2015). Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych - wybrane aspekty podatkowe. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 14, 7, 7-19.
 4. Budziszewski, J., Żarkowska, A. (2012). Podatkowe zasady rozliczania umowy konsorcjum. Doradztwo Podatkowe, 5, 62-66.
 5. Jastrzębski, K., Wróblewski, M. (2011). Opodatkowanie wspólnego przedsięwzięcia spółek kapitałowych. Monitor Podatkowy, 3, 15, System Informacji Prawnej Legalis. Pobrane z: http://sip.legalis.pl.legalis.han3.ue.poznan. pl/index.seam (1.05.2016).
 6. Katner, W. (red.). (2015). System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. T. 9. Warszawa: C.H. Beck.
 7. Kidyba, A. (2013). Prawo spółek. Warszawa: Meritum.
 8. Kruczalak-Jankowska, J. (2013). Konsorcjum budowlane w prawie polskim. W: J. Kruczalak-Jankowska (red.), Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego. Warszawa: Lexis Nexis, System Informacji Prawnej Legalis. Pobrane z: http://sip.legalis.pl.legalis.han3.ue.poznan.pl/index.seam (1.05.2016).
 9. Lewandowski, R. (2008). Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Lic, J., (2015). Konstrukcja umowy konsorcjum w zamówieniach publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, 4,148.
 11. Nykiel, W., Mariański, A. (2015). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Gdańsk: ODiDK.
 12. Ofiarski, Z. (2009). Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Pęczyk-Tofel, A. (2011). Opodatkowanie PDOPr rozliczeń między członkami konsorcjum. Monitor Podatkowy, 6, 52, System Informacji Prawnej Legalis. Pobrane z: http://sip.legalis.pl.legalis.han3.ue.poznan.pl/index.seam (1.05.2016).
 14. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 z 25.07.1985 w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG). Dz.U. UE. L. 1985, nr 199.
 15. Sokołowski, M. (2011). Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych w prawie polskim.Warszawa: C.H. Beck.
 16. Stecki, L. (1987). Konsorcjum, Toruń: TNOiK.
 17. Stefanicki, R. (2005). Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych - wybrane zagadnienia. Monitor Prawniczy, 18, , System Informacji Prawnej Legalis. Pobrane z: http://sip.legalis.pl.legalis.han3.ue.poznan.pl/index. seam (1.05.2016).
 18. Ustawa z 23.04.1964 - Kodeks cywilny. Dz.U. 2014, poz. 121, z późn. zm. (k.c.).
 19. Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361, z późn. zm. (u.p.d.o.f.).
 20. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm. (u.p.d.o.p.).
 21. Ustawa z 9.09.2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dz.U. 2010, nr 101, poz. 649, z późn. zm. (u.p.c.c.).
 22. Ustawa z 15.09.2000 - Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2013, poz. 1030, z późn. zm. (k.s.h.).
 23. Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054, z późn. zm. (u.p.t.u.).
 24. Ustawa z 4.03.2005 o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Dz.U. 2015, poz. 2142.
 25. Włodyka, S. (2014). Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. T. 5. Warszawa: C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu