BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babiarz Stefan (Naczelny Sąd Administracyjny)
Title
Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów zbycia przedsiębiorstwa (artykuł dyskusyjny)
Tax on Civil Law Transactions on Contracts of Sale of Company (Discussion Article)
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 163-175, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorstwo, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Przejęcie przedsiębiorstwa, System podatkowy
Enterprises, Civil Law Action Tax, Corporate acquisitions, Tax system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zasadniczym celem artykułu jest wykazanie prawnej niedopuszczalności opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży przedsiębiorstwa jako zbioru rzeczy i praw majątkowych, a dopuszczalności opodatkowania nim poszczególnych rzeczy i praw majątkowych wchodzących w jego skład. Równorzędnym i zasadniczym celem tego artkułu jest wykazanie, że brak wyodrębnienia w treści umowy sprzedaży cen jednostkowych tych rzeczy i praw majątkowych nie musi prowadzić do sankcyjnego opodatkowania ich najwyższą stawką podatkową, a także wykazanie niedopuszczalności opodatkowania tym podatkiem rzeczy i praw w ogóle nieobjętych obowiązkiem podatkowym. Celem ubocznym była krytyczna analiza niektórych orzeczeń sądów administracyjnych dopuszczających możliwość opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży przedsiębiorstwa jako rzeczy (prawa majątkowego) i niedopuszczających możliwości korekty deklaracji podatkowej dla uniknięcia sankcyjnej stawki podatku. Metodologia badania - W artykule wykorzystano jako metodę badawczą analizę prawniczą tekstów aktów prawnych, to jest ustaw: - o podatku od czynności cywilnoprawnych, - Kodeks cywilny, - o podatku od towarów i usług, - nieobowiązującej ustawy o opłacie skarbowej, - Prawo o notariacie, - Ordynacja podatkowa. Wynik - Przeprowadzona analiza pozwoliła na wniosek, że umowa sprzedaży przedsiębiorstwa jako zbioru rzeczy i praw majątkowych nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a opodatkowaniu nim podlegają poszczególne rzeczy i prawa majątkowe. Przepis art. 7 ust. 3 pkt 1 u.p.c.c. jest wadliwie skonstruowany i prowadzi do nieporozumień co do rozumienia obowiązku wyodrębnienia w czynności cywilnoprawnej wartości rzeczy i praw majątkowych oraz niedopuszczalności zastosowania jako sankcji najwyższej stawki podatku. Wykazano także, że niedopuszczalne jest opodatkowanie tym podatkiem tych rzeczy i praw majątkowych, które nie są objęte obowiązkiem podatkowym w tym podatku, a wchodzą w skład przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

A company is not a thing, but an organized collection of intangible and tangible assets. As such, it is not subject to taxes on civil law transactions. The aforementioned tax is applicable only to separate things and material rights included in it, if the ownership of the said things and material rights is transferred under an agree ment. The penalty tax rate, i.e. the highest specified in Art. 7 par. 3 point 1 of the Act on civil law transactions, applies only to things and material rights that have not been specified and assigned a tax rate in the agreement or declaration (declarations), but are subject to the tax. It is unacceptable to use this provision to tax an agreement to sell an entire company, if in reality it includes material rights not subject to the tax.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chustecka, K. (2012). Podatek od czynności cywilnoprawnych od umów darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań. NPN, 3, 95-105.
 2. Derejko-Kotowska, M. (2008). Polemika z Marcinem Pankiem, Autorem artykułu "Funkcja destrukcyjna podatku na przykładzie podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży przedsiębiorstwa. PP, 6, 24-27.
 3. Gniewek, E. (red.). (2013). Prawo rzeczowe.T. 3. Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
 4. Grzybowski, S. (red.). (1985). System prawa cywilnego. Część ogólna. Wrocław-Warszawa: Zakąłd Narodowy im. Ossolińskich.
 5. Ignatowicz, J. (1977). Prawo rzeczowe. Warszawa: PWN.
 6. Ignatowicz, J. (2000). Prawo rzeczowe. Warszawa: PWN.
 7. Jamroży, A. (2004). Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatki od obrotu. Radca Prawny, 1, 60-61.
 8. Krempa, S. (2002). Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (2). PP, 9, 23-28.
 9. Michna, M., Pustuł, J. (2003). Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych. NPN, 2, 63.
 10. Niestrzębski, D. (2001). Opłata skarbowa od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. PP, 1.
 11. Norek, E. (2007). Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym. Warszawa: LexisNexis.
 12. Ofiarski, Z. (2009). Komentarz do art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Warszawa: 2009.07.01, Lex/el.
 13. Oleszko, A. (2012). Akty notarialne. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 14. Oleszko, A. (2014). Sposoby sprostowania omyłkowego oznaczenia ewidencyjnego nieruchomości bądź udziału w niej w akcie notarialnym. Rejent, 6, 136-148.
 15. Panek, M. (2008). Funkcja destrukcyjna podatku na przykładzie podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży przedsiębiorstwa. PP, 6, 24-28.
 16. Panek, M. (2008). Replika na zamieszczoną powyżej polemikę autorstwa Moniki Derejko-Kotowskiej. PP, 9, 28-29.
 17. Pełczyński, M. (2000). Zbycie przedsiębiorstwa. Zawieranie umowy, orzecznictwo, wzory. Warszawa: C.H. Beck.
 18. Safjan, M. (red.). (2012). Prawo cywilne - część ogólna. T. 1. Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
 19. Wolter, A. (1967). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: PWN.
 20. Wronkowska, S., Zieliński, M. (1993). Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa: Wyd. URM.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu