BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata Zofia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin
The Effects of Granting Tax Credit, Remission and Redundancies by the Tax Authorities of Municipalities
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 177-187, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatki lokalne, Polityka podatkowa, Finanse publiczne
Local taxes, Tax policy, Public finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Ocena możliwości i wykorzystania instrumentów podatkowych przez gminy oraz ustalenie bieżących i potencjalnych skutków wykorzystania tych instrumentów z punktu widzenia budżetu. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano grupę metod typowych dla nauk społecznych, jakimi są metody poznania empirycznego, a w szczególności obserwacja, porównanie i pomiar, którego dokonano na szeregu czasowym lat 2009-2014. Wynik - Przeprowadzone badania pozwoliły z jednej strony wskazać na pozycję podatków jako instrumentu polityki podatkowej gmin. Z drugiej strony pokazały, jak gminy realizują władztwo podatkowe, udzielając ulg, umorzeń, zwolnień podatkowych. Oryginalność/wartość - Opracowanie wskazuje na wykorzystanie gminnej polityki podatkowej w funkcji stymulującej i interwencyjnej, jak i skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Assessment of the possibilities and the use of fiscal instruments by the municipality and determine the current and potential impact of the use of these instruments from the point of view of the budget. Design/methodology/approach - The study group used conventional methods for social sciences which are the methods of empirical cognition, and in particular the observation, comparison and measurement that is based on the years 2009-2014 time series. Findings - Studies have allowed identify the position of taxation as an instrument of fiscal policy of communities. Moreover they showed how the municipality implement realize granting tax credit, remission and redundancies. Originality/value - The study shows the use of municipal tax policy as a function of stimulating and intervention, and the effects of granting tax credit, remission and redundancies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Filipiak, B.Z. (2015). Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 1, 221-230.
 2. Filipiak, B.Z., Tarczyńska-Łuniewska, M. (2015). Potencjał jednostki samorządu terytorialnego - próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej. Finanse Komunalne, 1-2.
 3. http://www.doradcasamorzadu.pl/komunikaty/36-sas01-2012/520-wp yw-obni enia- g rnych-stawek-podatkowych,-ulg-i-zwolnie -na-wielko -subwencji- otrzymywanej-przez-gmin .html (12.07.2016).
 4. Korenik, D., Korenik, S. (2004). Podstawy finansów. Warszawa: PWN.
 5. Kulicki, J. (2010). Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce. Analizy BAS, 16 (41).
 6. Morawski, W.(2009). Ulgi i zwolnienia podatkowe. W: B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie. Toruń: TNOiK.
 7. Nowak, I. (2014). Umorzenie zaległości podatkowych jako ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w województwie świętokrzyskim. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 18, 3, 205-225.
 8. Nykiel, W.(2002). Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku. Warszawa: C.H. Beck.
 9. Olesińska, A. (2009). Polskie prawo podatkowe. Toruń: TNOiK.
 10. Raporty o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w latach 2009-2014 (2010-2015). Warszawa: UOKi.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.12.1998 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. nr 157, poz. 1031, z późn. zm.
 12. Sosnowski, M. (2014). Wybrane formy podatkowej pomocy państwa dla przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 818, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 68, 171-182.
 13. Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2009-2014 (2010-2015). Warszawa: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.
 14. Tanzi, V., Zee, H.H. (1997). Fiscal Policy and Long-Run Growth. IMF Staff Papers, 44, 2, 179-209.
 15. Ustawa z 28.07.1983 o podatku od spadków i darowizn. Dz.U. nr 45, poz. 207, z późn. zm.
 16. Ustawy z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 17. Ustawa z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych. Dz.U. 1991, nr 9, poz. 31, z późn. zm.
 18. Ustawa z 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2012, poz. 749, z późn. zm.
 19. Ustawa z 9.09.2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dz.U. 2000, nr 86, poz. 959, z późn. zm.
 20. Ustawa z 30.10.2002 o podatku leśnym. Dz.U. 2002, nr 200, poz. 1682, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu