BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędruczyk Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński), Kupraszewicz Magdalena
Title
Konsekwencje ustalania stawki podatku VAT przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
The Consequences of Deciding of Vat Rate by Purchaser in Public Procurment
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 189-199, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zamówienia publiczne, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Small business, Public procurement, Value Added Tax (VAT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie zagrożeń wynikających z regulacji prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych nakładających na zamawiającego obowiązek ustalenia właściwej stawki podatku od towarów i usług. Metodologia badania - W artykule zastosowano analizę literaturową, analizę aktów prawnych oraz orzecznictwa. Wynik - Z dokonanej analizy wynika, że rozwiązania obowiązujące w Polsce niosą ze sobą negatywne konsekwencje w postaci zagrożenia dla wykonawców kontraktów, jak również stoją w sprzeczności z zasadą zaufania do organów państwa. Oryginalność/wartość - Oryginalnym wkładem autorek jest wskazanie pomijanego dotąd w literaturze przedmiotu problemu oraz sformułowanie propozycji zmiany regulacji prawnych celem wyeliminowania negatywnych skutków gospodarczych i społecznych przeniesienia obowiązku ustalenia stawki podatku od towarów i usług na zamawiającego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the paper is pointing the risks emerging of public procurement legal regulations levying the duty of determining VAT rate on awarding entity. Design/methodology/approach - In paper we have used literature and legal acts analysis. Findings - The analysis shows, that the solutions valid in Poland cause negative consequences, as serious risk for the economic operators; the regulations are in contrary with principle of trust in state bodies. Originality/value - The originality of research is analysing the problem that has not been analysed yet and formulating the proposals of legal solutions, that would allow to avoid negative consequences of determining VAT rate by awarding entity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dudek, P. (2015). Schizofrenia urzędników w sprawie vat, hydrozagadka czyli jak urząd skarbowy łata budżet. Gazeta Prawna, 118. Pobrane z: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/878624,schizofrenia-urzednikow- -w-sprawie-vat-hydrozagadka-czyli-jak-urzad-skarbowy-lata-budzet.html (11.07.2016).
 2. Guziński, M. (2014). Zamówienia publiczne jako instrument gospodarki rynkowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 372, 113-125.
 3. Hałka, M. (2014). Poprawa efektywności zamówień publicznych a sektor MSP. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 346, 45-53.
 4. Nowicki, J., Bazan, A. (2015). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa:Wolters Kluwer.
 5. Partyk, A., Partyk, T. Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług. Komentarz udostępniony w Systemie Informacji Prawnej LEX OMEGA.
 6. Polska Agencja Przedsiębiorczości (2013). Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań.
 7. Schmidt, P. (2012). Błędna stawka podatku VAT jako błąd w obliczeniu ceny i powód odrzucenia oferty. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 270, 105-121.
 8. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. (2015). Warszawa.
 9. Stachowiak, M., Dzierżanowski, W., Jerzykowski, J. (2014). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Uchwała KIO z 6.03.2012, sygn. KIO/KD25/12.
 11. Uchwała Sądu Najwyższego z 20.10.2011, sygn. III CZP 52/11.
 12. Uchwała Sądu Najwyższego z 20.10.2011, sygn. III CZP 53/11.
 13. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2015, poz. 2164.
 14. Wyrok KIO przy Prezesie UZP z 18.02.2010, sygn. KIO/UZP 1940/09.
 15. Wyrok KIO z 30.04.2012, sygn. KIO 785/12.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu