BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilk Jolanta (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.)
Title
Pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji ustawy proceduralnej
The Procedural Position of Tax Advisor in the Administrative Court Proceedings after the Amendment of Procedural Act
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 201-208, bibliogr. 26 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Doradca, Doradztwo podatkowe, Sądownictwo
Consultant, Tax consulting, Judicature
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie konsekwencji wprowadzenia przez ustawodawcę do ustawy p.p.s.a. zmian, które weszły w życie 15 sierpnia 2015 roku. Metodologia badań - W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu, analizę przepisów prawa krajowego i orzeczeń sądów administracyjnych. Wynik - Z przeprowadzonej analizy wynika, że ustawodawca, nowelizując ww. ustawę, zrównał pozycję procesową doradców podatkowych z pozycją adwokatów i radców prawnych. Najistotniejsza zmiana dotyczy zniesienia powinności sądu do udzielania stronom reprezentowanym przez doradców podatkowych stosownych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczeń o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań. Wprowadzone zmiany są bardzo istotne, gdyż mają bezpośredni wpływ na sytuację strony (podatnika) w postępowaniu przed sądem, bowiem skutki działań i zaniechań doradcy podatkowego obciążają samego skarżącego. Oryginalność/wartość - Główną wartością tego opracowania jest przedstawienie aktualnej, syntetycznej wiedzy na temat pozycji procesowej doradcy podatkowego jako pełnomocnika reprezentującego skarżącego (podatnika) przed sądem administracyjnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this publication is to present the consequences of the introduction of the amendments to the Act-Law on Proceedings before Administrative Courts by the legislator that came into force on the 15 th of August 2015. Methods - The following research methods were used in the paper: subject literature study, analysis of the national law and administrative court rulings. Results - The conducted analysis leads to the conclusion that the legislator, by means of the amendment to the Act-Law on Proceedings before Administrative Courts, has equated the procedural position of tax advisors, attorneys and solicitors. The most significant change concerns the abolition of the court obligation to give the parties to the proceedings represented by tax advisors appropriate hints regarding procedural acts, as well as admonishments about the legal consequences of these acts and the consequences of omissions. The amendments are very important as they directly affect the situation of the party to the proceeding (tax-payer) due to the fact that the consequences of acts and omissions of tax advisor affect the complainant. Originality - The value of the paper is the fact that it presents current, synthetic knowledge on the procedural position of tax advisor as a proxy representing the complainant (tax-payer) in the administrative court. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambrożej, E.A. (2014). Doradca podatkowy jako pełnomocnik w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - wybrane zagadnienia. W:Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość. Szczecin: US. Wydział Prawa i Administracji.
 2. Babiarz, S., Aromiński, K. (2015). Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer.
 3. Dauter, B., Gruszczyński, B., Kabat, A., Niezgódka-Medek, M. (2011). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer.
 4. Dauter, B. (2012). Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego. Warszawa: LexisNexis.
 5. Grego-Hoffmann, M. (2012). Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer.
 6. Hauser, R. (2013). Wstępne założenia nowelizacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Państwo i Prawo, 2.
 7. Hauser, R., Wierzbowski, M. (red.). (2013). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Warszawa: C.H. Beck.
 8. Kania, M. (2009). Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Knysiak-Molczyk, H., Mudrecki, A. (2013). Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Warszawa: LexisNaxis.
 10. Mariański A. (red.). (2010). Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. Mariański, M. (2006). Zasady prowadzenia ksiąg przez doradcę podatkowego w świetle jego obowiązków i odpowiedzialności. Przegląd Podatkowy, 12.
 12. Postanowienie NSA z 23.06.2008, sygn. I OZ 402/08. Pobrane z: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 13. Postanowienie NSA z 6.01.2009, sygn. II OZ 1339/08. Pobrane z: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 14. Postanowienia NSA z 6.04.2011, sygn. II FNP 1/11, LEX nr 785843.
 15. Postanowienie NSA z 26.01.2012, sygn. I FSK 2058/11, LEX nr 1113101.
 16. Postanowienie NSA z 23.04.2013, sygn. I GSK 345/13. Pobrane z: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 17. Postanowienie NSA z 25.03.2015, sygn. I FSK 2095/13. Pobrane z: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 18. Postanowienie WSA w Szczecinie z 24.04.2015, sygn. I SA/Sz 1428/14. Pobrane z: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 19. Tarno, J.P. (2004). Pełnomocnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W: S. Pikulski (red.), Ius et lex. Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Kabata. Olsztyn: Wyd. UW-M.
 20. Tarno, J.P. (2011). Glosa do postanowienia NSA z dnia 6 kwietnia 2011 r., II FNP 1/11. Przegląd Podatkowy, 7.
 21. Tarno, J.P. (2012). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 22. Ustawa z 5.07.1996 o doradztwie podatkowym. Dz.U. 2011, nr 41, poz. 213, z późn. zm.
 23. Ustawa z 30.08.2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U. 2012, poz. 270, z późn. zm.
 24. Ustawa z 9.04.2015 o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U. 2015, poz. 658.
 25. Woś, T., Knysiak-Molczyk, H., Romańska, M. (2009). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 26. Wyrok NSA z 7.02.2007 r. sygn. I OSK 452/06. Pobrane z: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu