BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy z perspektywy rachunkowości
Enterprise Image and Reputation in Knowledge-Based Economy from the Perspective of Accounting
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 11-20, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rachunkowość
Company image, Knowledge-based economy, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - wskazanie wizerunku i reputacji jako istotnych zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości, dzięki którym możliwe jest budowanie przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy. Metodologia badania - zastosowano analizę literatury przedmiotu, rozważania autorki w ujęciu naukowym i praktycznym oparte na metodzie dedukcji. Wynik - wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa stanowią z punktu widzenia gospodarki opartej na wiedzy ważny element wiedzy i informacji o przedsiębiorstwie (i dla przedsiębiorstwa), który służy kreowaniu dobrej pozycji na rynku i działaniom innowacyjnym. Z kolei z perspektywy rachunkowości wizerunek i reputacja to zasoby niematerialne, niewidzialne w rachunkowości (nieujawniane z racji braku wypracowanego dla nich instrumentarium w teorii i polityce rachunkowości), które tworzą rynkową wartość przedsiębiorstwa. Chociaż wizerunek i reputacja nie są ujawniane w rachunkowości, to wiele korzyści ekonomicznych z tytułu ich posiadania i nakładów (kosztów) potrzebnych na ich wypracowanie jest ujawniane w rachunkowości finansowej (np. przychody ze sprzedaży markowych produktów) i podatkowej (np. koszty reklamy). Wizerunek i reputację tworzą również dodatkowo sporządzane raporty o tematyce społecznej i środowiskowej, z których korzystają potencjalni interesariusze. Oryginalność/Wartość - zaprezentowanie wizerunku i reputacji z punktu widzenia możliwości i ograniczeń rachunkowości finansowej i podatkowej (wybrane przykłady), z uwzględnieniem środowiska w jakim funkcjonują, czyli gospodarki opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Purpose - identifying the image and reputation as crucial non-material resources of an enterprise from the perspective of accounting, owing to which it is possible to establish competitive advantage in knowledge-based economy. Design/Methodology/Approach - the analysis of subject literature, the author's considerations taking scientific and practical approach based on the deduction method. Findings - enterprise image and reputation constitute, from the perspective of knowledge-based economy, an important component of knowledge and information about an enterprise (and for an enterprise), which supports establishing both good market position and innovation activities. In turn, from the perspective of accounting image and reputation represent non-material resources, invisible in accounting (non-disclosed due to the absence of developed instruments for presenting them in the theory and practice of accounting), which create the market value of an enterprise. Even though the image and reputation are not disclosed in accounting, still many economic advantages resulting from having them and outlays (expenditure) necessary for their development are disclosed in financial accounting (e.g. income from selling brand products) and in fiscal accounting (e.g. advertising costs). The image and reputation also depend on the additionally prepared reports covering social and environmental problems used by the potential stakeholders. Originality/Value - presenting the image and reputation from the position of possibilities and limitations of financial and fiscal accounting (selected examples), having considered the environment in which they function, i.e. knowledge-based economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn, J. (2004). Wizerunek firmy. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 2. Bennet, R., Rentschler, R. (2003). Corporate Reputation Review, 6, 3. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.
 3. Budzyński, W. (2002). Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty. Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT.
 4. Dąbrowski, T.J. (2010). Komunikacja kryzysowa jako narzędzie kształtowania reputacji. Marketing i Rynek, 8.
 5. Dowling, G.R. (1986). Managing your Corporate Images. Industrial Marketing Management, 15.
 6. Dubisz, S. (red.). (2007). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 7. Dworak, E. (2012). Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 8. http://raportyspoleczne.pl/category/aktualnosci (15.03.2016).
 9. Kołodko, G. (2010). Świat na wyciągnięcie myśli. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 10. Kotler, P., Bariach, H. (1991). A Framework for Marketing Image Management. Sloan Management Review, 32, 2.
 11. Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 12. Penc, J. (1998). Rynkowy wizerunek firmy. Marketing Serwis, 4.
 13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 15. Węgrzyn, G. (2015). Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu