BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chluska Jolanta (Politechnika Częstochowska), Rubik Jolanta (Politechnika Częstochowska)
Title
Polityka rachunkowości w sprawozdawczości i badaniu sprawozdań finansowych
The Accounting Policy for Reporting and Auditing Financial Statement
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 31-37, bibliogr. 26 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Polityka rachunkowości, Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych
Accounting policy, Financial statements, Audit of financial statement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest wskazanie roli polityki rachunkowości w sprawozdawczości finansowej podmiotu gospodarczego oraz w ocenie jej prawidłowości i rzetelności w procesach badania sprawozdań finansowych. Metodologia badania - jako narzędzie badawcze zastosowano analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz studium przypadku. Wynik - powiązanie roli polityki rachunkowości w kreowaniu obrazu podmiotu gospodarczego w sprawozdaniu finansowym z celami badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Oryginalność/Wartość - artykuł wpisuje się w szeroką dyskusję na temat roli polityki rachunkowości w sporządzaniu sprawozdania finansowego z punktu widzenia realizacji zasady prawdziwego i wiernego obrazu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to identify the role of the accounting policy in the financial reporting of the operator and the assessment of its accuracy and reliability in the process of auditing financial statement. Design/Methodology/Approach - as a research tool the analysis of the literature, legislation and case study are used. Findings - evidence of a link of accounting policy with the objectives of the financial statements conducted by the auditor. Originality/Value - article is part of a broad discussion on the role of accounting policies in the preparation of financial statements from the point of view of implementation of the principles of true and accurate view. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chluska, J. (2006). Badanie sprawozdań finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Szczecin: Print Group, Daniel Krzanowski.
 2. Luty, Z. (2009). Wirtualny wymiar informacji finansowych. Artykuł dyskusyjny. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 49 (105), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 3. Micherda, B. (2006). Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego. Warszawa: Difin.
 4. Micherda, B., Górka, Ł., Szulc, M. (2010). Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego. Warszawa: Difin.
 5. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 240, Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw.
 6. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 570, Kontynuacja działalności.
 7. Remlein, M. (2015). Przedmiot i metody badawcze rachunkowości. W: A. Kamela-Sowińska (red.), Teoria i historia rachunkowości. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 8. Sawicki, K. (1995). Polityka bilansowa a regulacje ustawowe w zakresie rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 32.
 9. Sawicki, K. (1996). Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą. Wrocław: EKSPERT.
 10. Sawicki, K. (1998a). Polityka bilansowa i jej zastosowanie w wybranych krajach. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 46.
 11. Sawicki, K. (1998b). Wybrane zagadnienia polityki bilansowej. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP.
 12. Sawicki, K. (1999). Wybrane zagadnienia auditingu. W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej, Materiały na konferencję naukową dedykowaną prof. zw. dr hab. Leszkowi Bednarskiemu w 50- tą rocznicę pracy twórczej. Sopot: Uniwersytet Gdański.
 13. Sawicki, K. (2000). Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowania. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 1 (57), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 14. Sawicki, K. (2008a). Dylematy stosowania uproszczeń w rachunkowości i w sprawozdawczościach finansowych małych przedsiębiorstw. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 44 (100). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 15. Sawicki, K. (2008b). Zadania rachunkowości małych przedsiębiorstw a projekt MSSF dla małych i średnich jednostek. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 47 (103). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 16. Sawicki, K. (2010a). Komisja nadzoru publicznego i komitety audytu nowymi organami zapewnienia jakości zbadanych sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 56 (112). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 17. Sawicki, K. (2010b). Wpływ metod wyceny i ustalania przychodów ze sprzedaży usług na wynik finansowy netto jednostki gospodarczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 54 (110). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 18. Sawicki, K. (2011). Kierunki zmiany polityki badania sprawozdań finansowych. W: Rachunkowość w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41.
 19. Sawicki, K. (2012a). Wybrane problemy działania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66 (122). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 20. Sawicki, K. (2012b). Wybrane problemy ustalania i stosowania wartości godziwej w rachunkowości. W: H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 125. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 21. Sawicki, K. (2013). Zakres rachunkowości jako nauki. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 22. Sawicki, K., Czubakowska, K., Sokołowska, D., Wawer, U. (1995). Problem polityki bilansowej przedsiębiorstw. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 33 (89). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 23. Stępień, M. (2013). Wybrane problemy wyceny operacji gospodarczych w walutach obcych w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego. W: Problemy współczesnej rachunkowości t. 2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61.
 24. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 25. Wąsowski, W. (2010). Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. Warszawa: Difin.
 26. Wielgórska-Leszczyńska, J. (2011). Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu