BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędruchniewicz Andrzej (Warsaw University Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
The Methodology of the Austrian School of Economics
Metodologia austriackiej szkoły ekonomii
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2016, no 14, s. 9-28, tab., bibliogr. 56 poz.
Keyword
Austriacka szkoła ekonomii, Teoria ekonomii, Historia myśli ekonomicznej
Austrian School, Economic theory, History of economic thought
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem opracowania jest omówienie i ocena głównych zagadnień metodologii badań austriackiej szkoły ekonomii. Jej metodologia znacząco różni się od podejścia szkół głównego nurtu. Przedstawiciele szkoły austriackiej twierdzą, że nie można przenosić sposobów badań z nauk przyrodniczych do ekonomicznych. Proponują używanie prakseologii. Badania powinny być prowadzone za pomocą rozumowania dedukcyjnego, wychodząc od przyjętych aksjomatów. Austriacy odrzucają stosowanie formalizmu matematycznego. Zamiast tego proponują, aby badania oprzeć na realistycznych założeniach, logice werbalnej oraz zależnościach przyczynowo-skutkowych. Wyrzekają się również ilościowego, precyzyjnego prognozowania na rzecz przewidywania ogólnego i jakościowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to discuss and evaluate the main problems in the research methodology of the Austrian school of economics. This methodology is considerably different from the mainstream approach. Representatives of the Austrian school claim that research methods cannot be transferred from the natural sciences to the economic sciences. They advocate, therefore, the application of praxeology. Research should be done by means of deductive reasoning, beginning with accepted axioms. The Austrians reject the use of mathematical formalism. Instead, they propose that research should be based on realistic assumptions, verbal logic, and cause-and-effect relationships. Furthermore, they reject precise, quantitative prediction in favour of general, qualitative prediction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blaug, M. (1995) Metodologia ekonomii [The methodology of economics]. Warsaw: PWN.
 2. Caldwell, B. (1994) Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century. London: Routledge, http://dx.doi.org/10.4324/9780203565520.
 3. Chafuen, A. A. (2007) Wiara i wolność. Myśl ekonomiczna późnych scholastyków [Faith and freedom. The economic thought of the late scholastics]. Warsaw: Arwil.
 4. Coase, R. H. (1982) How Should Economists Choose? Washington: The American Enterprise Institute for Public Policy Research.
 5. Czerwiński, Z. (2002) Moje zmagania z ekonomią [My struggles with economics]. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 6. DiLorenzo, T. (2011) "A Note on the Canard of 'Asymmetric Information' as Source of Market Failure". Quarterly Journal of Austrian Economics 14 (2): 249-55.
 7. Eabrasu, M. (2011) "A Praxeological Assessment of Subjective Value". Quarterly Journal of Austrian Economics 14 (2): 216-41.
 8. Fisher, E. A. (2013) "Monetary Policy and Capital-Based Macroeconomics: An Empirical Examination for the United States (1963-2012)". Quarterly Journal of Austrian Economics 16 (1): 45-74.
 9. Friedman, M. (1953) "The Methodology of Positive Economics" in Essays in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511819025.010.
 10. Hardt, L. (2012) "Problem realistyczności założeń w teorii ekonomii" [The problem of realistic assumptions in economic theory]. Ekonomista 1: 21-40.
 11. Hayek, F. A. (1952) The Counter-Revolution of Science: Studies in the Abuse of Reason. Illinois: Free Press of Glencoe.
 12. Hayek, F. A. (1978) "The Pretence of Knowledge. Nobel Memorial Lecture" in New Studies in Philosophy, Politics, Economics and History. Chicago: University of Chicago Press.
 13. Hayek, F. von (1988) Fatal Conceit. The Errors of Socialism. Chicago: University of Chicago Press.
 14. Hoover, K. D. (2001) The Methodology of Empirical Macroeconomics. Cambridge: Cambridge University Press, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511613050.
 15. Hoppe, H. H. (1995) Economic Science and the Austrian Method. Auburn: The Ludwig von Mises Institute.
 16. Huerta de Soto, J. (1998) "The Ongoing Ethodenstreit of the Austrian School". Journal des Economistes et des Etudes Humaines 8 (1): 75-113.
 17. Huerta de Soto, J. (2009) Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne [Money, bank credit, and economic cycles]. Warsaw: Instytut Ludwika von Misesa.
 18. Huerta de Soto, J. (2010) Szkoła austriacka. Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość [The Austrian School. Market order, free trade, and entrepreneurship]. Warsaw: Fijorr Publishing.
 19. Hughes, A. M. (1997) "The Recession of 1990: An Austrian Explanation". Review of Austrian Economics 10 (1): 107-23, http://dx.doi.org/10.1007/BF02538145.
 20. Jurek, W. (2013) "O matematycznym podejściu do problemów ekonomicznych" [On a mathematical approach to economic problems]. Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (1)(250): 28-39.
 21. Kirzner, I. M. (1992) The Meaning of the Market Process: Essays in the Development of Modern Austrian Economics. London: Routledge, http://dx.doi.org/10.4324/9780203004456.
 22. Knight, F. H. (1933) Risk, Uncertainty and Profit. London: London School of Economics.
 23. Kuhn, T. S. (1968) Struktura rewolucji naukowych [The structure of scientific revolutions]. Warsaw: Polska Akademia Nauk.
 24. Kwaśnicki, W. (2000) Historia myśli liberalnej [The history of liberal thought]. Warsaw: PWE.
 25. Lakatos, I. (1970) "Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes" in I. Lakatos and A. Musgrave (eds) Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139171434.009.
 26. Landreth, H. and Colander, D. C. (2012) Historia myśli ekonomicznej [The history of economic thought]. Warsaw: PWN.
 27. Leszek, P. (2013) "Matematyka: język fizyki w dobrej służbie ekonomii?" [Does the language of physics serve the economy well?]. Studia Ekonomiczne 1 (LXXVI): 133-46.
 28. Long, R. T. (2006) "Realism and Abstraction in Economics: Aristotle and Mises versus Friedman". Quarterly Journal of Austrian Economics 9 (3): 3-23.
 29. Lucas, R. E. (1980) "Methods and Problems in Business Cycle Theory". Journal of Money, Credit and Banking 12 (4): 696-71, http://dx.doi.org/10.2307/1992030.
 30. Machaj, M. (2008) "Gram w zielone" [I play green], http://mises.pl. Accessed: 3 December 2014.
 31. Machaj, M. (2013) "Szkoła austriacka w poszukiwaniu tożsamości" [The Austrian School in the search for identity] in R. Ciborowski, R. Kargol-Wasiluk and M. Zalesko (eds) Idee liberalne w ekonomii. 20 lat po śmierci Friedricha Augusta von Hayeka [Liberal ideas in economics. Twenty years after the death of Friedrich August von Hayek]. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 32. Machlup, F. (2004) "Ludwig von Mises: The Academic Scholar Who Would Not Compromise", http://mises.org/daily/. Accessed: 8 November 2014.
 33. Mayer, H. (1994) "The Cognitive Value of Functional Theories of Price: Critical and Positive Investigations Concerning the Price Problem" in I. M. Kirzner (ed.) Classics in Austrian Economics: A Sampling in the History of a Tradition. London: William Pickering.
 34. Mayer, T. (1996) Prawda kontra precyzja w ekonomii [Truth versus precision in economics]. Warsaw: PWN.
 35. McCloskey, D. N. (1991) "Economic Science: A Search Through the Hyperspace of Assumptions?", Methodus 3: 6-16.
 36. Mises, L. von (2007) Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii [Human action. A treatise on economics]. Warsaw: Instytut Ludwika von Misesa.
 37. Mulligan, R. F. (2006) "An Empirical Examination of Austrian Business Cycle Theory". Quarterly Journal of Austrian Economics 9 (2): 69-93.
 38. Nozick, R. (1977) "On Austrian Methodology". Synthese 36 (3): 353-92.
 39. Phillips, P. J. (2007) "Mathematics, Metaphors and Economic Visualisability". Quarterly Journal of Austrian Economics 10 (4): 281-99.
 40. Popper, K. R. (1997) Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności [The myth of the framework. In defence of science and rationality]. Warsaw: Książka i Wiedza.
 41. Pysz, P. (2008) Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej [The social market economy. An ordoliberal understanding of economic policy]. Warsaw: PWN.
 42. Robbins, L. (1932) An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. London: Macmillan.
 43. Rothbard, M. N. (1992) The Present State of Austrian Economics, http://mises.org.Accessed: 12 November 2014.
 44. Rothbard, M. N. (1995) Classical Economics. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Volume II. Auburn: Ludwig von Mises Institute.
 45. Rothbard, M. N. (2005) Prakseologia: metodologia Szkoły Austriackiej [Praxeology: the methodology of the Austrian School], http://mises.pl. Accessed: 12 November 2014.
 46. Rothbard, M. N. (2007) Ekonomia wolnego rynku [The economics of the free market]. Volumes 1 and 2. Warsaw: Fijorr Publishing.
 47. Rothbard, M. N. (2008) Ekonomia wolnego rynku [The economics of the free market]. Volume 3. Warsaw: Fijorr Publishing.
 48. Schumpeter, J. (1986) History of Economic Analysis. Oxford: Oxford University Press.
 49. Skousen, M. (2007) The Structure of Production. New York: New York University Press.
 50. Smith, A. (2007) Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów [An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations]. Warsaw: PWN.
 51. Stachak, S. (1997) Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych [An introduction to the methodology of the economic sciences]. Warsaw: Książka i Wiedza.
 52. Wainhouse, C. E. (1982) Hayek's Theory of the Trade Cycle: The Evidence from the Time Series. New York: New York University Press.
 53. White, L. H. (1984) The Methodology of the Austrian School Economists. Auburn: The Ludwig von Mises Institute.
 54. Wiśniewski, J. B. (2012) Metodologia austriackiej szkoły ekonomii: obecny stan wiedzy [The methodology of the Austrian School of economics: the current state of knowledge], http://mises.pl. Accessed: 20 November 2014.
 55. Wubben, E. (1995) "Austrian Economics and Uncertainty" in G. Meijer (ed.) New Perspectives on Austrian Economics. Abingdon: Routledge.
 56. Wywiad z Robertem Higgsem: Dlaczego Austriacy? (2012) [Interview with Robert Higgs. Why the Austrians?], http://mises.pl. Accessed: 28 November 2014.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2016.1401
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu