BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bauer Kinga (Cracow University of Economics, Poland)
Title
The Understandability of Financial Statements in the Decision-making Processes of Insolvency Proceedings
Zrozumiałość sprawozdań finansowych w procesie podejmowania decyzji w postępowaniu upadłościowym
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2016, no 14, s. 119-134, tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Bankructwo, Upadłość przedsiębiorstwa, Sprawozdanie finansowe, Podejmowanie decyzji
Bankruptcy, Enterprise bankruptcy, Financial statements, Decision making
Note
summ., streszcz.
Abstract
Sprawozdanie finansowe jest jednym ze źródeł informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. O jego wartości informacyjnej świadczy fakt, że jest powszechnie wykorzystywane w predykcji upadłości. W wielu krajach sprawozdanie finansowe lub jego elementy stanowią część bazy informacyjnej procesu upadłościowego. Celem artykułu jest analiza teoretycznych i praktycznych aspektów związanych z wykorzystaniem sprawozdania finansowego jako źródła informacji w procesie upadłościowym na etapie podjęcia decyzji o dalszych losach przedsiębiorstwa dłużnika. Badania aktów prawnych oraz empiryczne przeprowadzono w czterech z 46 sądów prowadzących postępowania upadłościowe w Polsce. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na obecnym etapie ani regulacje prawne, ani praktyka sądowa nie zapewniają zrozumiałości treści zawartych w sprawozdaniach finansowych w postępowaniach upadłościowych. (abstrakt oryginalny)

A financial statement is the only source of information about the financial condition of an entity. Its wide use in bankruptcy prediction proves its informational value. In many countries, the financial statement or elements of it constitute a database of information on the bankruptcy process. The purpose of this paper is to analyse the theoretical and practical aspects of using financial statements as a source of information in the bankruptcy process when decisions are made about the future of the debtor company. Empirical research was carried out in four of 46 district courts conducting insolvency proceedings in Poland. The research showed that, at this stage, neither regulations nor court practice guarantee that the content of the financial statements used in bankruptcy proceedings is intelligible. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Accounting Act of 29 September 1994 (Journal of Laws 1994, No. 121, item 591, as amended).
 2. Alexander, D. And Nobes, Ch. (2007) Financial Accounting: An International Introduction. Essex: Prentice Hall / Financial Times.
 3. Ball, R. (2006) "International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and Cons for Investors". Accounting and Business Research" 36: 5-27.
 4. Bankruptcy and Reorganisation Act of 28 February 2003 (Journal of Laws 2003, No. 60, item 535, as amended).
 5. Bauer, K. (2015) "Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym" [Changes in financial reporting in bankruptcy proceedings]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 388, pp. 229-37.
 6. Bauer, K. (2013) "Decyzyjny rachunek kosztów postępowania upadłościowego" [The decisional balance sheet in bankruptcy proceedings]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 289, pp. 43-52.
 7. Bauer, K. (2014) "Fixed Assets Valuation in the Condition of Bankruptcy Risk: The Role of Estimates". Journal of Modern Accounting and Auditing 10 (6): 652-66.
 8. Bauer, K. (2009) Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw [Managing information in the process of enterprise bankruptcy and restructuring]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Davies, T. and Boczko, T. (2005) Financial Accounting: An Introduction. McGraw-Hill Higher Education.
 10. Gawron, K. (2012) "Użyteczność sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa" [The usefulness of financial statements on the day preceding the bankruptcy of an enterprise]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 251, pp. 170-82.
 11. Gebhardt, G., Mora, A. and Wagenhofer, A. (2014) "Revisiting the Fundamental Concepts of IFRS". Abacus 50 (1): 107-16.
 12. Grabiński, K., Kędzior, M. and Krasodomska, J. (2014) Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych [Modern accounting on capital markets]. Warsaw: Difin.
 13. Hendriksen, E. S. and Van Breda, M. F. (2002) Teoria rachunkowości [The theory of accounting]. Warsaw: PWN.
 14. IFRS (2014) "International Financial Reporting Standards". London: International Accounting Standards Committee Foundation.
 15. Krasodomska, J. (2011) "Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości" [Management board reports in light of International Accounting Standards guidelines]. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 61: 89-106.
 16. Kumor, I. and Strojek-Filus, M. (2011) "Odzwierciedlenie skutków upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym" [Reflecting the effects of bankruptcy liquidation in financial statements]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia No. 32, pp. 271-81.
 17. Mączyńska, E. (2008) "Wstęp" [Introduction] to E. Mączyńska (ed.) Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne [Enterprise bankruptcy. Selected institutional aspects]. Warsaw: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 18. Mączyńska, E. (2009) "Zagrożenia w działalności gospodarczej. Dylematy ustrojowo-strategiczne" [Business risk. Systemic and strategic dilemmas] in Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa? [The vicissitudes of enterprise bankruptcy. Failure or second chance?]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pp. 31-62.
 19. Micherda, B. (2014) "Jakość informacji finansowych w teorii i regulacjach rachunkowości" [The quality of financial information in theory and in accounting regulations] in B. Micherda (ed.) Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje [Accounting theory and its modern regulation]. Warsaw: Difin.
 20. Micherda, B. and Świetla, K. (2013) Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne [Modern accounting. Selected methodological problems]. Warsaw: Difin.
 21. Report (2012) "Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2011 roku" [Coface report on company bankruptcy in Poland in 2011], http://www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_upadlosci_caly_2011_COFACE. Accessed: 30 October 2014.
 22. Restructuring Act of 15 May 2015 (Journal of Laws 2015, item 978, as amended).
 23. Smith, D. C. and Strömberg, P. (2004) Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy Law and the Efficient Reorganization of Firms, http://www.sifr.org/PDFs/smithstromberg%28wb2005%29.pdf, pp.1-58.
 24. Szczesny, A. and Valentincic, A. (2013) "Asset Write-offs in Private Firms - The Case of German SMEs". Journal of Business Finance & Accounting 40 (3 & 4) (April / May): 285-317.
 25. Walińska, E. and Jędrzejewski, S. (2009) "Bilans w warunkach utraty kontynuacji działalności - zasada ostrożności czy treść ekonomiczna" [The balance-sheet under conditions of loss of business continuity - the precautionary principle or economic substance]. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 51: 165-76.
 26. Wessels, B., Markell, B. A. and Kilborn, J. J. (2009) International Cooperation in Bankruptcy and Insolvency Matters. A joint research project of the American College of Bankruptcy and the International Insolvency Institute. New York: Oxford University Press.
 27. Wędzki, D. (2009) Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego [Ratio analysis of financial statements]. Volume 1: Sprawozdanie finansowe [Financial statements]. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 28. Wędzki, D. (2013) "Użyteczność w teorii sprawozdania finansowego" [Usefulness in the theory of financial statements] in A. Karmańska (ed.) Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy [The science of accounting at the threshold of the knowledge economy. A survey of the Polish environment]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pp. 441-54.
 29. Wędzki, D. (2012) "The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction: Evidence from Poland". Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 68 (124): 161-79.
 30. Williams, P. F. & Ravenscroft, S. P. (2015) "Rethinking Decision Usefulness". Contemporary Accounting Research 32(2): 763-788.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2016.1406
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu