BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Herlender Kazimierz (Politechnika Wrocławska), Ropuszyńska-Surma Edyta (Politechnika Wrocławska), Węglarz Magdalena (Politechnika Wrocławska)
Title
Rola lidera w rozwoju klastra - studium przypadku
The Role of the Leader in Cluster Development - Case Study
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 131-143, rys., bibliogr. 17 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Klastry, Koncepcja klastrów, Lider w grupie, Osobowość lidera
Business cluster, Cluster conception, Team leader, Leader's personality
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule opisano definicje oraz najważniejsze cechy klastra oraz inicjatyw klastrowych w odniesieniu do Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej. Krótko scharakteryzowano rolę lidera we klastrach w kontekście nauk o zarządzaniu. W drugiej części scharakteryzowano podmiot badań oraz omówiono dwa etapy występujące na drodze rozwoju klastra: założenie oraz przekształcenie w stowarzyszenie. Trzecią część poświęcono identyfikacji cech lidera klastra oraz rodzajów przywództwa przy użyciu wieloczynnikowego kwestionariusza przywództwa. Ostatnia część zawiera szczegółową analizę czynników rozwoju i sukcesu klastra. Wśród tych czynników wyszczególniono: liczbę członków, wspólne inicjatywy, źródła finansowania, siłę powiązań wewnątrz i na zewnątrz klastra. Podsumowując, zwrócono uwagę na najistotniejsze problemy występujące w klastrze, które stały się przesłanką prawno-organizacyjną. Szczególną rolę w tych przekształceniach odgrywali liderzy.(abstrakt oryginalny)

The paper describes shortly the definitions and the most significant attributes of cluster and cluster initiative related to Lower Silesia Cluster of Renewable Energy. The function of leader was presented shortly in the context of management sciences. In the second part of the paper, the research subject was characterised and there was shown two stages of the development (evolution) of this cluster: its initiation and its transformation into an association. The third part of the paper is dedicated to identify the leaders features and kinds of leadership using Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) Form 6S. The last part contains the detailed analysis of development factors and cluster success. Among these factors were listed: the numbers of members, common initiatives, funds, how strong the bridge inside and out of cluster. Finally, the most significant problems in the cluster were taken into consideration as they were the reason of legal and organizational changes. The cluster leaders played the particular roles in this processes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Avolio B. J., Bass B. M., Jung D. I. (1999), Re-examining the components of transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership Questionnaire, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", No. 72.
 2. Bass B. M., Avolio B. J., Jung D. I., Berson Y. (2003), Predicting Unit Performance by Assessing Transformational and Transactional Leadership, "Journal of Applied Psychology", Vol. 88, No. 2.
 3. Bass B. M. (1985), Leadership and Performance Beyond Expectations, Free Press, New York.
 4. Borgosz-Koczwara M. (2009), Klastry - współczesna forma kooperacji przedsiębiorstw, w: TRANS'09: Wspólna Europa: partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T. (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 5. Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" 1998, Vol. 94.
 6. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Hołub-Iwan J. (red.) (2012), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012, Warszawa, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Benchmark ing_klastrow/20121-227_raport_pol_FINAL.pdf, dostęp dnia 20.02.2016.
 8. Ketels Ch., Lindqvist G., Solvell O. (2007), Cluster and Cluster organisations, Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics.
 9. Palmen L., Baron M. (2008), Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa.
 10. Plawgo B. (2014), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014, Warszawa, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Benchmarking_ klastrow/Benchmarking_2014.pdf, dostęp dnia 20.02.2016.
 11. Porter M. E. (1998), Cluster and the new economics of competition, Harvard Business Review.
 12. Robbins S. P., DeCenzo D. A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 13. Ropuszyńska-Surma E., Szalbierz Z. (2014), Sieci współpracy o charakterze regionalnym - na przykładzie sektora energetycznego, w: Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauki o zarządzaniu, Stachowicz J., Nowicka-Skowron M., Voronin L. A. (red.), Lublin, Toruń.
 14. Ropuszyńska-Surma E., Węglarz M. (2012), Problemy zarządzania siecią współpracy - doświadczenia klastra energetycznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 275.
 15. Rozwój klastrów w regionie dolnośląskim. Raport z I etapu badania (2008), Ecorys Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 16. Statut Stowarzyszenia "Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej" z dnia 20.06.2016.
 17. Steinmann H., Schreyögg G. (2001), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu