BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dratwińska-Kania Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Instrumentarium materialnej polityki bilansowej dotyczące aktywów finansowych o charakterze własnościowym
Instruments of the Balance Sheet Policy Regarding Financial Assets of the Ownership
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 47-54, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Instrumenty finansowe, Polityka bilansowa, Aktywa finansowe
Financial instruments, Balance sheets policy, Financial assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - analiza regulacji prawnych rachunkowości pod względem możliwości wykorzystania narzędzi materialnej polityki bilansowej w odniesieniu do grupy: aktywa finansowe o charakterze własnościowym. Metodologia badania - studia literaturowe oraz analiza regulacji prawnych rachunkowości, dotyczących instrumentów finansowych. Wynik - na podstawie analizy regulacji prawnych pod względem istniejących praw wyboru i swobody działania przy sporządzaniu sprawozdania finansowego wyłoniono instrumentarium materialnej polityki bilansowej dotyczącej aktywów finansowych o charakterze własnościowym, które zestawiono w dwóch grupach: instrumenty dotyczące początkowego ujęcia tych aktywów w księgach rachunkowych oraz instrumenty dotyczące wyceny bilansowej. Oryginalność/Wartość - ze względu na dość dużą liczbę instrumentów materialnej polityki bilansowej w odniesieniu do tej grupy sprawozdawczej można zauważyć, że jest ona wystawiona na dość duże zróżnicowanie sprawozdawcze, czego konsekwencje można zaobserwować w zróżnicowanych wartościach wycenianych aktywów, wyniku finansowym oraz kapitale z aktualizacji wyceny (innych całkowitych dochodach). Takie zróżnicowane ujęcie sprawozdawcze utrudnia odbiór informacji i może przyczynić się do podjęcia błędnych decyzji ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the paper is to compare accounting laws and regulations regarding financial instruments valuation issued by IFAS and those used in Poland and analysis tools balance policy regarding ownership of financial assets. Design/Methodology/Approach - the research methodology is descriptive analyses. Findings - as a result of theoretical studies were selected instruments of material balance sheet policy, which are listed in two groups: instruments those relating to the initial recognition of financial assets and instruments on the balance sheet valuation. Originality/Value - this group is exposed to large differences in reporting. Can be observed a different measured values of assets, the financial result and other comprehensive income. Such a diverse approach reporting makes it difficult to receive information and can contribute to making wrong economic decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dratwińska-Kania, B. (2009). Wycena instrumentów finansowych w warunkach braku aktywnego rynku. W: T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych (s. 112-120). Warszawa: Difin.
  2. Dratwińska-Kania, B. (2012). Wykorzystanie szacunków przyszłych przepływów pieniężnych w wycenie bilansowej aktywów finansowych. W: H. Buk (red.), Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej (s. 21-32). Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 822.
  3. Dratwińska-Kania, B. (2013). About impairment of value for example financial assets. W: Proceedings of the international scientific conference on MMK 2013 International Masaryk Conference for ph.d. students and young researchers (s. 1654-1662), vol. IV, December 9-13, 2013. Hradec Králové, Česká Republika: Magnanimitas.
  4. Dratwińska-Kania, B. (2016). Rachunkowość instrumentów finansowych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
  5. Frendzel, M. (2011). Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2001, nr 149, poz. 1674, z późn. zm.
  8. Sawicki K. (red.). (2007). Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą. Wrocław: Ekspert.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu