BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyduch Justyna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Pomiar w rachunkowości finansowej wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
Measurement of an Enterprise's Impact on the Environment in Financial Accounting
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 55-63, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość finansowa, Środowisko przyrodnicze, Pomiar i wycena w rachunkowości, Koszty środowiskowe
Financial accounting, Natural environment, Measurement and valuation in accounting, Environmental costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest określenie, na ile obecne rozwiązania rachunkowości finansowej w zakresie kosztów, przychodów, aktywów i pasywów środowiskowych umożliwiają pomiar oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko w wymiarze pieniężnym. Metodologia badania - w pracy wykorzystano analizę i syntezę jako metody badań literaturowych, natomiast do sformułowania wniosków wykorzystano dedukcję. Wynik - rachunkowość finansowa w niewielkim zakresie umożliwia wartościowy pomiar wpływu przedsiębiorstwa na środowisko dzięki informacjom o przybliżonej wartości zużycia zasobów naturalnych i niektórych strat ekologicznych (kosztów zewnętrznych). Oryginalność/Wartość - artykuł wskazuje użyteczność informacyjną poszczególnych środowiskowych kategorii finansowych w kontekście pomiaru wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to determine how present solutions in financial accounting regarding environmental costs, revenues, assets and liabilities enable to measure an enterprise's impact on the environment in monetary terms. Design/Methodology/Approach - analysis and synthesis in the literature research and deduction in drawing conclusions were used. Findings - financial accounting enables value measurement of an enterprise's impact on the environment to a minor extent due to information on an approximate value of use of natural resources and some environmental losses. Originality/Value - article discusses information usefulness of environmental financial categories in the context of measurement of an enterprise's impact on the environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys, G. (2001). Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna. W: B. Micherda (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 2. Famielec, J. Stępień, M. (2005). Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 3. Ferens, A. (2013). Rachunkowość jako system pomiaru dokonań jednostki gospodarczej w środowisku przyrodniczym. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 297, 72-82.
 4. Fiedor, B. (red.). (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wyd. C.H. Beck
 5. Fiedor, B. (red.). (1993), Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii. Białystok-Kraków: Wyd. Ekonomia i Środowisko.
 6. Fijałkowska, J. (2012). Pomiar w rachunkowości. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIII, 14, 33-44.
 7. Freimann, J. (1996). Systemy informacji środowiskowej i eko-audyting. W: H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor (red.), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wyd. Krupski i S-ka.
 8. Górka, K. (1990). Ekonomika ochrony środowiska. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 9. Graczyk, A. (2005). Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko.
 10. Green paper: Promoting a European framework for corporate social responsibility (2001). COM 366. Brussels: European Commission.
 11. Krzywda, D. (1999). Rachunkowość finansowa. Warszawa: FRRwP.
 12. Machnacki, M., Kondraszuk, T. (2012). Rachunkowość środowiskowa a system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolniczych (FADN). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 696, Ekonomiczne Problemy Usług, 81, 333-341
 13. Madej, T. (red.). (2002). Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 14. Pakowska, S. (2013). Rachunkowość środowiskowa jako obszar rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw XXI wieku. Przestrzeń-Ekonomia-Społeczeństwo, 3, 133-147.
 15. Sawicki, K. (red.). (2002). Podstawy rachunkowości. Warszawa: PWE.
 16. Secomski, K. (1982). Ekonomika regionalna. Warszawa: PWE.
 17. Silski, Z., Madej, T. (1993). Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 18. Stępień, M. (2003) Rachunkowość a ochrona środowiska w opinii biegłych rewidentów (wyniki badań ankietowych). W: S. Sojak (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce. Toruń: Wyd. UMK.
 19. Stępień, M. Pramanik, A.K. (2006). Sprawozdawczość środowiskowa - przegląd rozwiązań w różnych krajach. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 702, 93-114.
 20. Szczypa, P. (2012). Narzędzia wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
 21. Śleszyński, J. (2000). Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Warszawa: Agencja Wydawnicza ARIES.
 22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627, z późn. zm.
 23. Walińska, E. (red.). (2010). Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu