BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głębocka Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Współczesny wymiar zasady ostrożności w rachunkowości
The Contemporary Importance of the Prudence Principle in Accounting
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 85-95, rys., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Zasady rachunkowości
Accounting, Financial statements, Accounting principles
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - zasada ostrożności stanowi jedną z podstawowych zasad rachunkowości. Ze względu na neutralność sprawozdań finansowych zasada ta została usunięta z regulacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, niemniej nie zwalnia to jednostek z zachowania ostrożności w szacowaniu wartości zasobów i strumieni. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowego i współczesnego znaczenia zasady ostrożności w rachunkowości, jej rangi i znaczenia w regulacjach krajowego i międzynarodowego prawa o rachunkowości. Metodologia badania - artykuł opracowano na podstawie analizy literatury i regulacji prawa z obszaru rachunkowości. Wynik - przedstawienie istoty zasady ostrożności w rozumieniu współczesnej rachunkowości. Oryginalność/Wartość - w opracowaniu poddano analizie zmianę znaczenia zasady ostrożności w ujęciu krajowego i międzynarodowego prawa o rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the prudence principle is one of the basic principles of accounting. This rule has been removed from the International Financial Reporting Standards for the sake of neutrality of the financial statements, this does not absolve companies of caution when assessing the value of resources, income and expenses. The aim of the article is to present the current and contemporary meaning of the precautionary principle in accounting, its rank and importance in the regulation of the national and international accounting law. Design/Methodology/Approach - the article was prepared on the basis of an analysis of the literature and law regulation of the accounting area. Findings - representation of the essence of the prudence principle within the meaning of the modern accounting. Originality/Value - the study analysed the change the meaning of the prudence principle in terms of national and international law on accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.U.UE L 182 z 29 czerwca 2013 r.
 2. Effect of Board Redeliberations on DP A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting (2014). IASB Staff Paper, November 2014.
 3. Gabrusewicz, T., (2010). Wartość godziwa w systemie rachunkowości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXII, 1, 151-167.
 4. Gierusz, J. (2011). Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118).
 5. Głębocka, M. (2014). Bilans i jego znaczenie poznawcze. W: S. Sojak (red.), Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność (s. 401-414). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 6. Hajduga, E. (2011). Czynniki kulturowe jako determinanty modelu rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 41, 109-116.
 7. Hajduga, E. (2013). Wartości kulturowe w rachunkowości według koncepcji Graya i Hofstede'a. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 58, 49-55.
 8. Hejnar, J. (2014). Czy założenia koncepcyjne sprawozdawczości finasowej stanwią teoretyczne podstawy rachunkowści? Studia i Materiały Oeconomicae, 18, 1/2014, 219-225. Kielce: Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu J. Kochanowskigo w Kielcach.
 9. Helin, A.(2012). Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 10. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Hołda, A. (2013). Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 30, 138-150. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski
 12. Hońko, S. (2008). Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 13. Hońko, S. (2012). Wartość godziwa- parametr czy koncepcja wyceny? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 684, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 45, 45-56.
 14. Hońko, S. (2013). Wycena w rachunkowości, znaczeni, podstawy, parametry i zasady. Szczecin: Wydawnictwo PP-H ZAPOL.
 15. Karmańska, A. (2009). Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości. Warszawa: Difin.
 16. Kumor, I. (2013). Sprawozdawczość finansowa w warunkach globalizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, t. 2, 557-568. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 17. Kumor, I. (2014). Nadrzędne zasady rachunkowości a wartość bilansowa przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804, Finanse, Rynki Finansowe , Ubezpieczenia, 67, 409-419. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 18. Kurek, H., Zielińska, H. (2005). Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości. W: M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 19. Łazarowicz, E. (2015). Znaczenie i przyszłość zasady ostrożności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 390, 183-190. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 20. Micherda, B. (2001). Analityczna funkcja rachunkowości. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 21. Rozporządzenie Komisji UE nr 1255/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 12, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i 13 oraz Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 20, Dz.Urz.UE L360 z dnia 29 grudnia 2012 r.
 22. Równińska, M. (2013). Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 375-382. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 23. Samelak, J. (2007). Zasada ostrożności w teorii i praktyce rachunkowości (głos w dyskusji). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 38 (94), 193-203. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 24. Świderska, G.K. (2009). Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji. W: G.K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Rachunkowość finansowa w praktyce. Warszawa: Difin.
 25. Turyna, J. (2008). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 26. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 27. Wójtowicz, P. (2014). Neutralność jako ważna cecha sprawozdania finansowego. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 424-432. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu