BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralska Joanna
Title
Etyka w outsourcingu rachunkowości
Ethics in Accounting Outsourcing
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 107-113, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Outsourcing w księgowości, Usługi księgowe, Etyka zawodowa, Kodeks etyki
Accounting outsourcing, Accounting services, Professional ethics, Code of ethics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest określenie znaczenia etyki w outsourcingu rachunkowości oraz osób zajmujących się rachunkowością zatrudnionych w jednostkach świadczących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Metodologia badania - analiza literatury przedmiotu, kodeksów etyki i rozstrzygnięć sądowych. Wynik - outsourcing rachunkowości to wyspecjalizowany rodzaj świadczenia usług, w których etyka zawodu pełni bardzo ważną rolę. Oryginalność/Wartość - wskazanie obszarów nieetycznych zachowań i postaw w outsourcingu rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to determine the importance of ethics in accounting outsourcing and persons engaged in accounting employed in units providing services bookkeeping. Design/Methodology/Approach - analysis of the literature, codes of ethics and judicial decisions. Findings - accounting outsourcing is a specialized type of service in which the ethics of the profession plays a very important role. Originality/Value - identify areas of unethical behavior and attitudes in outsourcing accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ACCA Code of Ethics and Conduct (2011). Pobrane z: www.accaglobal.com/sg/en/member/professionalstandards/ ethics/code-ethics-conduct.html (20.02.2016).
 2. Banaszkiewicz, A., Makowska, E. (2015). Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości w świetle badań ankietowych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 396.
 3. Cieciura, M. (2015). Etyka w świetle rozwijającego się behawioryzmu w rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 396, 19-27.
 4. Janowski, M. (2013). Znaczenie kodeksów etycznych w procesie gospodarowania. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 129, 238-248.
 5. Jaworska, E. (2013). Ryzyko etyczne w zawodzie księgowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, t. 2, 75-85.
 6. Kodeks etyki zawodowych księgowych (2011). Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych IFAC. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 7. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości (2007). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 8. Majchrzak, I., Rydzewska-Włodarczyk, M. (2011). Podstawy etyczne przedsiębiorców w zakresie przestrzegania prawa bilansowego i podatkowego. Wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 595-605.
 9. Sawicki, K. (2013). Obiektywizm i niezależność biegłych rewidentów i księgowych według kodeksów etyki zawodowej i przepisów prawa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, t. 2, 581-594.
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94, z późn. zm.
 11. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07.05.2009, sygn. akt IV CSK 523/08.
 12. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16.06.2013, sygn. akt XII Ga 44/13.
 13. Zgółkowa, H. (red.). (1994). Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny. Poznań: Wyd. KURPISZ.
 14. Zgółkowa, H. (red.). (1997). Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny. Poznań: Wyd. KURPISZ.
 15. Żuraw, P. (2012). Idea Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości rekomendowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu