BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hasik Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
The Quality of Information on Financial Liquidity - Empirical Evidence from Public Companies Quoted on Warsaw Stock Exchange
Jakość informacji nt. płynności - wynik empirycznych badań spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 115-122, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Płynność finansowa, Jakość informacji, Spółki giełdowe, Sprawozdawczość finansowa, Spółki publiczne
Financial liquidity, Information quality, Stock market companies, Financial reporting, Public companies
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - celem artykułu jest diagnoza aktualnych praktyk sprawozdawczych polskich spółek notowanych na WGPW pod kątem oceny jakości informacji sprawozdawczych umożliwiających ocenę płynności jednostek sprawozdawczych. Artykuł prezentuje wyniki szerszego projektu badawczego nt. jakości sprawozdawczości finansowej spółek z warszawskiego parkietu głównego. Pierwsza część badań dotyczyła jakości informacji nt. wypłacalności. Metodologia badania - przeprowadzono empiryczne, jakościowe badania na próbie jednostkowych sprawozdań finansowych spółek z indeksu WIG 30 z wyłączeniem spółek z sektora finansowego. Wynik - autor dostarcza dowodów, że aktualne praktyki sprawozdawcze spółek w Polsce nie zapewniają interesariuszom wystarczających informacji finansowych potrzebnych do wiarygodnego określenia płynności jednostki gospodarczej, rozumianej i analizowanej w kontekście dynamicznym. Oryginalność/Wartość - autor prezentuje krytykę rzeczywistych praktyk sprawozdawczych polskich spółek na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, przyjmując perspektywę interesariusza jako punkt wyjścia do oceny jakości informacji sprawozdawczych. Aktualnie takie badania w Polsce są ciągle rzadkością, a dominuje nurt normatywny badań nad sprawozdawczością i rachunkowością finansową. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the paper is to investigate the actual reporting practices of Polish public companies quoted on Warsaw Stock Exchange (WSE) and asses their relevance for stakeholders. This paper presents results of author's wider research on quality of financial information on liquidity provided by Polish public companies. The first part of research covered quality of information on solvency. Thus the paper can be treated as a natural continuation of research report. Design/Methodology/Approach - paper provides report from an empirical, qualitative studies over individual financial reports of companies included WIG 30. index of the biggest companies quoted on WSE. Research was made in a form of a survey. Findings - author brings evidence that public companies quoted on WSE do not provide the essential information allowing stakeholders to understand and assess their liquidity which is the most neuralgic feature of entities performance. Thus, in fact, stakeholders must judge on entities going concern without relevant information. Originality/Value - author bases his opinions on evidence from empirical research of Polish public companies' reporting practises. Empirical examination of reporting practices in Poland is still very rare, yet crucial for diagnosis and critique of it in the context of stability of financial markets and setting up directions for necessary improvements. Especially that author is taking stakeholders' perspective when assessing relevance of financial reporting practices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyczkowska, J. (2009). Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji wspomagającej wykrywanie kryzysu w przedsiębiorstwie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 51 (107), 5-14.
  2. Eisenschmidt, K., Krasodomska, J. (2015). Prospective information in management commentary - a comparison between Germany and Poland. In: J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej (s. 103-114). Kraków: online publication of UEK downloaded from: http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/proceedings.html (1.03.2016).
  3. Hasik, W. (2015). Quality of financial information on solvency - the evidence from financial reporting practices of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange. In: J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej (s. 171-184). Kraków: online publication of UEK downloaded from: http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/proceedings.html (1.03.2016).
  4. Ignatowski, R. (2011). Wykorzystanie koncepcji grup kapitałowych w regulacjach rachunkowości i ich wpływ na wysokość kapitałów prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Problemy Zarządzania, 9, 4 (34), 75-107.
  5. Jurewicz, A., Walińska, E. (2008). Jakość informacji finansowej generowanej przez system rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 44 (100), 101-113.
  6. Klimczak, M.K., Pikos, A., Dynel, M. (2015). Uncertainty in the financial statements: the study of goodwill disclosures in Polish. In: J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej (s. 217-226). Kraków: online publication of UEK downloaded from: http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/proceedings.html (1.03.2016).
  7. Mućko, P. (2008). Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
  8. Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu