BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martyniuk Teresa (Uniwersytet Gdański)
Title
Funkcja informacyjna rachunkowości w outsourcingu usług finansowo-księgowych
The Informative Function of Accounting in Outsourcing of the Financial and Accounting Services
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 151-157, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Usługi księgowe, Informacyjna funkcja rachunkowości, Funkcje rachunkowości, Outsourcing w księgowości
Accounting services, Information function of accounting, Function of accounting, Accounting outsourcing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Druga połowa XX wieku upłynęła pod znakiem wzrostu procesów globalizacji gospodarczej, rozwoju rynków kapitałowych i pieniężnych oraz rozwiązań w zakresie regulacji tych zjawisk. Zmiany te przyczyniły się do innego postrzegania i wykorzystywania funkcji informacyjnej rachunkowości. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele klasyfikacji funkcji rachunkowości. Wszyscy autorzy podkreślają, że podstawową jej funkcją jest dostarczanie wiarygodnych informacji o sytuacji majątkowo-finansowej organizacji. Funkcja informacyjna rachunkowości ulegała zmianie wraz ze zmianą technik i form księgowania oraz rozwoju outsourcingu usług finansowo-księgowych. Cel - celem artykułu jest prezentacja wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości w outsourcingu usług finansowo-księgowych oraz jej ewolucji w poszczególnych jego etapach rozwoju. Metodologia badania - dla zrealizowania celu opracowania dokonano przeglądu literatury z badanego obszaru oraz zastosowano metodę syntezy, w celu określenia wniosków z przeprowadzonych rozważań. Oryginalność/Wartość - po krótkiej charakterystyce outsourcingu, jako formy rozwoju nowoczesnych usług biznesowych, wskazano, ze outsourcing usług finansowo-księgowych realizowany jest głownie w obszarze rachunkowości finansowej oraz zewnętrznej funkcji informacyjnej rachunkowości zarządczej. Ponadto postawiono tezę, iż zależnie od etapu rozwoju outsourcingu usług finansowo-księgowych, zmianie ulega funkcja informacyjna rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

The second half of the 20th century was marked by economic globalization, development of capital and money markets, as well as by development of the solutions for regulating these phenomena. These changes have contributed to a different perception and application of the informative function in accounting. In the literature on the subject, many classifications of accounting functions can be found, however, all the authors stress the fact that their basic function is to provide reliable information about an organization's financial and asset situation. The informative function of accounting has undergone a change, along with the change of accounting techniques and forms as well as with the development of outsourcing of financial and accounting services. Purpose - the aim of the article is to present the informative function of the accounting in outsourcing of financial and book keeping services. Additionally the article describes the evolution of this function in following stages of outsourcing. Design/Methodology/Approach - in order to realize the goal of the study, author made a literature review. Then, synthesis method was used to determine the conclusions of the analysis. Originality/Value - this article, after a brief characteristic of outsourcing as a form of developing new business services, indicates that depending on the development stage of outsourcing of financial and accounting services, the accounting's informative function changes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czubakowska, K. (red.). (2007). Od auditingu do sponsoringu. Warszawa: PWE.
 2. Hońko, S. (2013). Wycena w rachunkowości. Szczecin: ZAPOL.
 3. Jastrzębowski, A. (2015). Zakres i znaczenie współcześnie identyfikowanych funkcji rachunkowości. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 4. Matuszak, Ł. (2012). Wycena a wiarygodność i porównywalność sprawozdania finansowego. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 5. Micherda, B. (2011). Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości. Warszawa: Difin.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2013). Warszawa: SKwP.
 7. Nadolna, B. (2007). Outsourcing. W: K. Czubakowska (red.), Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości. Warszawa: PWE.
 8. Nogalski, B. (2010). Koncepcje zorientowane na wyszczuplenie organizacji. W: M. Czerska, A. Szpiter (red.), Koncepcje zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
 9. Nowak, E. (2015). Klasyfikacyjna funkcja rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 399.
 10. Płóciennik-Napierała, J. (2005). Funkcje rachunkowości w standardach edukacyjnych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 26.
 11. Sawicki, K. (1996). Informacyjno-sprawozdawcza funkcja rachunkowości jednostek gospodarczych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 35.
 12. Sobańska, I. (2011). Granice organizacyjne systemu rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62.
 13. Śnieżek, E. (2004). Wprowadzenie do rachunkowości. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 14. Świderska, G. (2012). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. G. Świderska i W. Więcław (red.). Warszawa: Difin.
 15. Świetla, K. (2014). Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 16. Walińska, E. (2014). Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Warszawa: Wolter Kluwer Polska.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu