BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Pomiar płynności finansowej w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
Financial Liquidity Measurement in the Context of Net Working Capital Requirements
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 159-167, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Płynność finansowa, Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, Kapitał obrotowy
Financial liquidity, Working capital requirements, Working capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem opracowania jest wyjaśnienie relacji między długoterminowym finansowaniem netto przedsiębiorstwa i zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto w ocenie płynności finansowej. Metodologia badania - przyjęta metodyka obejmuje wnioskowanie logiczne, krytyczną ocenę metod analizy finansowej oraz analizę przypadku na podstawie wybranego sprawozdania finansowego. Wynik - na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że proste statyczne wskaźniki płynności finansowej nie są wystarczające w ocenie płynności i powinny być uzupełniane analizą relacji między długoterminowym finansowaniem netto i zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto. Oryginalność/Wartość - wartość artykułu sprowadza się do wykazania na przykładzie empirycznym, że udział krótkoterminowego finansowania netto w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy netto może wzrastać pomimo kształtowania się wskaźnika bieżącej płynności finansowej na stałym poziomie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the paper is to clarify the relationship between net long-term financing and net working capital requirement in the assessment of corporate financial liquidity. Design/Methodology/Approach - the methodology adopted includes logical reasoning, critical evaluation of the financial analysis methods and case analysis on the basis of the chosen financial statement. Findings - based on the conducted research, it was found that simple static liquidity ratios are not sufficient in liquidity analysis and should be supplemented by an examination of the relationship between net long-term financing and working capital requirements. Originality/Value - the value of the article is the attempt to empirically test that share of net short-term financing in net working capital requirement can grow despite the fact that the current ratio remains at a constant level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gibson, C.H. (2013). Financial Statement Analysis. Cengage Learning.
 2. Grabowska, M. (2012). Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
 3. Hawawini, G., Viallet, C. (2007). Finance for Executives. Managing for Value Creation, Mason: South-Western Cengage Learning.
 4. Kosińska, J., Cicirko, T. (2010). Kapitał obrotowy i jego powiązania z płynnością. W: T. Cicirko (red.), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 5. Kosińska, J., Cicirko, T. (2010). Płynność finansowa - zagadnienia wstępne. W: T. Cicirko (red.), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 6. Kusak, A., Kowalczyk, J. (2006). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: C.H. Becka.
 7. Michalski, G. (2005). Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: PWN.
 8. Nita, B. (2011). Syntetyczny wskaźnik płynności finansowej w ujęciu statycznym w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 182.
 9. Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Warszawa: PWN.
 10. Sierpińska, M., Wędzki, D. (2005). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 11. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2013.
 12. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2014.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 14. Wędzki, D. (2009). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Kraków: Wolters Kluwer.
 15. Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu