BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydełko Łukasz (Politechnika Rzeszowska)
Title
Obligacje w polityce rachunkowości banków spółdzielczych
Bonds in the Cooperative Banks Policy Accounting
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 177-184, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Obligacje, Banki spółdzielcze, Polityka rachunkowości, Wycena obligacji
Bonds, Cooperative banks, Accounting policy, Valuation of bonds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest wskazanie możliwości dostosowania i rozszerzenia rozwiązań w zakresie polityki rachunkowości banków spółdzielczych, szczególnie w obszarze klasyfikacji, reklasyfikacji i wyceny bilansowej obligacji. Metodologia badania - w artykule wykorzystano krytyczny przegląd literatury i aktów prawnych oraz metodę rozumowania przez analogie. Wynik - wskazano możliwości klasyfikacji i reklasyfikacji obligacji w polityce rachunkowości banków spółdzielczych. Szczególny nacisk położono na zastosowanie metody wartości godziwej w wycenie bilansowej obligacji. Oryginalność/Wartość - opracowanie wypełniło zidentyfikowaną lukę poznawczą. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to identify possibilities of adaptation and extension of solutions for policy accounting in cooperative banks, especially in the classification, reclassification and bonds balance sheet valuation. Design/Methodology/Approach - in this article are used a critical literature and legal acts review and reasoning by analogy method. Findings - this study showed possibilities of classification and reclassification bonds in cooperative banks policy accounting. Particular attention has been paid also to the fair value and her using in bonds balance sheet valuation. Originality/value - the development filled identified cognitive gap. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chluska, J. (2011). Polityka rachunkowości w Rosji i w Polsce-wybrane aspekty. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 60 (116).
 2. Demodaran, A. (2002). Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. Second Edition. New York: John&Sons Inc.
 3. Frendzel, M. (2011). Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. Gabrusewicz, W. (red.). (2012). Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 5. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Jajuga, K., Jajuga, T. (2012). Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Krzywda, D. (2013). Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 8. Lusztyn, M. (2012). Zarządzanie ryzykiem modeli wyceny instrumentów finansowych w banku w świetle regulacji nadzorczych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 122.
 9. Nowak, E. (2011). Zasady rachunku kosztów jako element polityki rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 181.
 10. Pielichaty, E. (2011). Przekwalifikowanie instrumentów finansowych - sposób na poprawę ich wyceny w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Nauki o finansach, 2 (7).
 11. Reilly, F.K., Brown, K.C. (2012). Investment Analysis and Portfolio Management. Tenth Edition. Mason-Ohio: South-Western Cengage Learning.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. Dz.U. 2011, poz. 1082.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. Dz.U. 2013, poz. 329.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2001, poz. 1674, z późn. zm.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Dz.U. 2015, poz. 2066.
 16. Uchwała Zarządu Banku BPS S.A. Nr 81/14/ABC/DRS/2011 z dnia 13 września 2011 r. z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Dz.U. 2015, poz. 238.
 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Dz.U. 2015, poz. 128.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu