BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walińska Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Title
Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki rachunkowości
Accounting Policy - Theory and Practice
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 193-205, rys., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Polityka rachunkowości, Teoria rachunkowości, Rachunkowość
Accounting policy, Accounting theory, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - artykuł dotyczy rozważań na temat polityki rachunkowości w aspekcie teoretycznym i praktycznym. W artykule przedstawiono zakres i definicję polityki rachunkowości w regulacjach rachunkowości, a także praktyczne przykłady jej stosowania. Metodologia badania - metodą badawczą wykorzystaną w artykule jest krytyczna analiza literatury przedmiotu, jak również obserwacje i doświadczenia własne wynikające z analizy rozwiązań praktycznych w zakresie dokumentacji systemu rachunkowości - zarówno jako osoby sporządzającej, jak i oceniającej taką dokumentację w polskich przedsiębiorstwach. Wynik - podsumowaniem rozważań jest wskazanie rozwiązania dotyczącego polityki rachunkowości - w wymiarze praktycznym, które jest zgodne z jej istotą merytoryczną. Oryginalność/Wartość - przedstawione rozwiązanie jest innowacyjne w stosunku do funkcjonujących w polskiej praktyce, bazuje na poglądach Autorki, które są odmienne od wielu poglądów na temat polityki rachunkowości prezentowanych w polskiej literaturze przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - this article devoted to reflection on the accounting policy in three dimensions - as the concepts of the theory, regulation and accounting practices. Therefore, the article presents the economic sub- stance, scope and definition of accounting policies in accounting regulations, as well as practical examples of its application. Design/Methodology/Approach - research method used in the article is a critical analysis of the literature, as well as author's observations and experiences resulting from the analysis of practices to im- prove the documentation of the accounting system - both as a person preparing and evaluating such documen- tation in Polish enterprises. Findings - summary of the discussion is to identify a solution for the accounting policy - in practical terms, which is consistent with the essence of substance. Originality/Value - presented solution is innovative in relation to the functioning of Polish practice, based on the views of the author, which are different from many views on the accounting policies presented in Polish literature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzezin, W. (1998). Ogólna teoria rachunkowości. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
 2. Brzezin, W. (1997). Ogólna teoria rachunkowości na przełomie XX i XXI w. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 40.
 3. Brzezin, W. (2000). Mikro- i makropolityka rachunkowości. Normy prawne i zawodowe rachunkowości. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 876.
 4. Brzezin, W. (2005). Refleksje o teorii, polityce i dydaktyce rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 26 (82).
 5. Cebrowska, T. (2002). Polityka rachunkowości - nowe określenie w prawie bilansowym. W: D. Misińska, J. Szafraniec, T. Cebrowska (red.), Rachunkowość i rewizja u progu 2002 roku. Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 6. Cebrowska, T. (2010). Polityka bilansowa. W: T. Cebrowska (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Cebrowska, T. (red.). (2006). Rachunkowość finansowa i podatkowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. http://owes.koszalin.pl/wp-content/uploads/2013/03/Polityka-rachunkowo ci-teoria.pdf (29.02.2016).
 9. http://poradnik.ngo.pl/rachunkowosc (29.02.2016).
 10. http://poradnik.ngo.pl/wspolpraca-z-ksiegowoscia (29.02.2016).
 11. http://www.taxfin.pl/artykul,423,Spis_tresci_-_Polityka_Rachunkowosci_-_zaproszenie_do_wspolpracy.html (29.02.2016).
 12. Jarugowa, A., Walińska, E. (1997). Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe. Gdańsk: ODDK.
 13. Kaczmarek, M. (2008). Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 14. Kamiński, R. (2001). Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości księgowej przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 15. Karmańska, A. (2010).Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 56 (112).
 16. Lisiecka-Zając, B. (1994). Ogólna charakterystyka ustawy o rachunkowości. Rachunkowość, Zeszyt Specjalny.
 17. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001 (2001). Warszawa: SKwP.
 18. Mikulska, D. (2012). Polityka rachunkowości jednostki w świetle obowiązujących przepisów prawnych. W: D. Mikulska (red.), Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego. Wybrane aspekty, Lublin: KUL.
 19. Raport kwartalny Forever Entertainment S.A. (2015). http://forever-entertainment.com/upload/RO- 2Q2015.pdf?PHPSESSID=3deff9dbb16d702b6c56a44fde9310e5 (29.02.2016).
 20. Sawicki, K. (1995). Polityka bilansowa a regulacje ustawowe w zakresie rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 32.
 21. Sawicki, K. (red.). (2002). Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą. Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo.
 22. Sawicki, K. (red.). (2009). Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Ekspert, Wrocław.
 23. Sawicki, K. (2000). Polityka rachunkowości i polityka bilansowa - Teoria i praktyka. W: L. Cebo (red.) Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
 24. Sawicki, K. (2000). Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowanie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 1 (57).
 25. Stępień, K. (2012). Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 13.
 26. Stępień, K. (2014). Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości. W: B. Micherda (red.) Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje. Warszawa: Difin.
 27. Stępień, K. (2014). Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 201.
 28. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 29. Wojas, M. (2003). Kontrowersje wokół definiowania polityki rachunkowości. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 633.
 30. Żukowska, H., Sawicka, B. (red.). (2012). Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy. Lublin: KUL.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu