BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasiuk Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rachunkowość w zarządzaniu parkiem narodowym
Management Accounting in the National Park
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 207-214, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie, Rachunkowość, Parki narodowe
Management, Accounting, National parks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie istoty zarządzania parkiem narodowym w Polsce oraz ukazanie rzeczywiście występującego oraz potencjalnego wpływu rachunkowości na zarządzanie parkiem narodowym. Metodologia badania - metodą badawczą przyjętą na potrzeby realizacji założonego celu jest metoda analizy literatury z zakresu rachunkowości i ochrony przyrody oraz obserwacje własne z badań dokumentacji finansowo-księgowej parków narodowych w Polsce. Wynik - głównym celem prowadzenia rachunkowości parków narodowych jest właściwe sporządzenie dokumentów sprawozdawczych (sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego). Jednak w związku ze zmianą w 2012 r. formy prawnej parku narodowego, zarządzający parkami narodowymi zaczęli dostrzegać funkcje rachunkowości przydatne w zarządzaniu i wprowadzać narzędzia rachunkowości zarządczej. Niemniej jednak stosują je w dość ograniczonym zakresie. Oryginalność/Wartość - poruszenie tematu ekonomicznych aspektów funkcjonowania parków narodowych (parki narodowe są głównie obiektem badań w naukach przyrodniczych), ukazanie znaczenia rachunkowości w zarządzaniu parkiem narodowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to present the management in polish national park and to show the actual and the potential impact of accounting on the management in national park. Design/Methodology/Approach - the research method adopted for the implementation of the mentioned objective is the method of analysis of literature and the inference from the national parks accounting documentation. Findings - the basic goal of accounting in polish national park is to make a correct financial statements. However due to the change of the legal form of polish national parks, the persons responsible for the management started to recognise and implement the management accounting tools. Nevertheless they use the management accounting tolls in the limited range. Originality/Value - to raise the subject of economical aspect of national parks (polish national parks are usually a research object in the natural science), the value of this paper is also to feature the meaning of accounting in the national park. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bołtromiuk, A. (2003). Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 2. Burchard-Dziubińska, M., Rzeńca, A., Drzazga, D.(2014). Zrównoważony rozwój - naturalny wybór. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 3. Burzym, E.(1980). Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Czubakowska, K., Gabrusewicz, W., Nowak, E. (2014). Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Dziadek, K. (2013). Czynniki decydujące o wykorzystaniu informacji z systemu rachunkowości w zarządzaniu w świetle literatury zagranicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765.
 6. Gos, W. (red.) (2010). Vademecum samodzielnego księgowego. Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości.
 7. Kunasz, M.(2006). Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii. Gospodarka Narodowa, 10.
 8. Macuda M., Łuczak K. (2014). Wykorzystanie benchmarkingu w optymalizacji kosztów świadczeń zdrowotnych, Studia Oeconomica Posnaniesia nr 266.
 9. Michalski, E. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Milewski, R. (red.). (2009). Elementarne zagadnienia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Messner, Z. (2003). Podstawy rachunkowości. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 12. Partyka, J. (2010). Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz. Sosnowiec: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14.
 13. Ruśkowski, E., Salachna, J.M. (2014). Finanse publiczne. Komentarz praktyczny. Gdańsk: Wydawnictwo ODDK.
 14. Skrzywan, S. (1969). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Sobańska, I. (red.). (2010). Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 16. Świderska, G.K. (2003). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. 2015, poz. 1651.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 20. Wasiuk, A. (2014). Podejście do zarządzania kosztami w parkach narodowych. Wałbrzych: Prace Naukowe WWSZiP, 30 (5).
 21. Wasiuk, A. (2015). Charakterystyka działalności parków narodowych w Polsce. W: D. Dyrda, M. Ptak (red.), Zarządzanie środowiskiem i zrównoważona energetyka. Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 22. Wasiuk, A. (2015). Organizacja planów kont parków narodowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zeszyt Naukowy, 141.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu