BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Title
Neutralność podatku od towarów i usług w gminie
VAT Neutrality in Community
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 227-234, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Finanse publiczne, Dochody gminy, Działalność gospodarcza gminy
Value Added Tax (VAT), Public finance, Local revenues, Municipal economic activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie problematyki funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych w polskim systemie VAT w kontekście realizacji fundamentalnych zasad tego systemu - zasady neutralności i powiązanej z nią zasady potrącalności. Metodologia badania - analiza piśmiennictwa, badanie dokumentów źródłowych. Wynik - realizacja zasady neutralności VAT polega na stworzeniu takich rozwiązań legislacyjnych aby podatnik mógł potrącić podatek naliczony stanowiący część nakładów dokonywanych w związku z działalnością opodatkowaną. W sytuacji gmin jest to o tyle istotne, iż wyłączenie zasady neutralności powoduje nieuzasadnione, nadmierne opodatkowanie społeczności korzystającej z usług wykonywanych przez jednostki gminne jeśli te usługi objęte są podatkiem VAT. Tymczasem fiskus odmawiał gminom potrącania podatku VAT zawartego w inwestycjach wykorzystywanych do działalności opodatkowanej. Dopiero wygrany spór Gminy Miasta Wrocław spowodował zmianę podejścia organów skarbowych do tej kwestii. Jednak wciąż pozostaje do rozwiązania wiele kwestii związanych z właściwym stosowaniem zasady neutralności VAT przez gminy. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to present the problems of the functioning of the municipal organizational units in the Polish VAT system in the context of the fundamental principles of this system - the principle of neutrality and the associated rules called as right to deduct. Design/Methodology/Approach - critical analysis of the literature review, the study of source documents. Findings - implementation of the principle of neutrality of VAT is to create such legislative solutions to the taxpayer could deduct input tax is part of expenditures made in connection with the activities taxed. In the case of municipalities it is quite important that the exclusion of the principle of neutrality causes unreasonable, excessive taxation community uses the services provided by municipal entities if these services are subject to VAT. Meanwhile, the tax office refuses to municipalities to deduct VAT included in the investments used for taxable activities. Only winning the dispute of the City of Wrocław caused a change in the approach of the tax authorities to this issue. But still to solve many issues related to the proper application of the principle of neutrality of VAT by the municipality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz, A. (2015a). VAT Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Bartosiewicz, A. (2015b). Wykonując zadania własne gmina może być podatnikiem VAT. Finanse Komunalne, 2.
 3. Błędowski, A. (2015). Gmina i jej jednostki budżetowe są jednym podatnikiem. Rzeczpospolita, 12 października 2015.
 4. Bucior, G. (2014). Podmiotowość samorządowej jednostki budżetowej w systemie podatku VAT. W: H. Lelusz (red.), Metodyczne aspekty badań w rachunkowości. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego.
 5. Czarny, K. (2011). VAT w sektorze publicznym. Wrocław: Presscom Sp.z o.o.
 6. de la Feria, R. (2016). EU VAT Principles as Interpretative Aids to EU VAT Rules: The Inherent Paradox. W: M. Lang (red.), Recent VAT Case Law of the CJEU. Linde.
 7. Feret, E. (2013). Formy organizacyjno-prawne finansowania samorządowych zadań publicznych. Rzeszów: Wydawnictwo WBX Studio Graficzne.
 8. Gibasiewicz, D. (2012). Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 9. Głuchowski, J. (2006). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 10. Janczukowicz, K., Kieszkowski, W. (2015). Podatki pośrednie w praktyce. Gdańsk: ODDK.
 11. Kosek-Wojnar, M. (2012). Zasady podatkowe w teorii i praktyce. Warszawa: PWE.
 12. Maj, M. (2014). Fiskus ogranicza prawo do odliczenia podatku. Rzeczpospolita, 9 grudnia 2014.
 13. Maruchin, W. (2009). VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym: dyrektywa 2006/112/WE. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
 14. Maśloch, G., Sierak, J. (red.). (2013). Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 15. Militz, M. (2013). Zasady prawa unijnego w VAT. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 16. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015, C-276/14.
 17. Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych z dnia 14 stycznia 2016, legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281103 (20.02.2016).
 18. Rogala, E. (2014). VAT w gminach 2014. Warszawa: Difin.
 19. Rogala, E. (2016). Jak gmina odlicza VAT w 2016 r. Rzeczpospolita, 1 marca 2016.
 20. Sachs, K. (red.). (2003). VI Dyrektywa VAT: komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Warszawa: C.H. Beck, Ernst&Young.
 21. Sokołowska, E. (red.). (2015). VAT w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 22. Wolska, H. (2014). Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę z wieloma ograniczeniami. Finanse Komunalne, 3.
 23. Zaborniak, P. (2004). Granice działalności gospodarczej podmiotów komunalnych. Przemyśl: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania.
 24. Zasady odliczania VAT przy prowadzeniu działalności o charakterze mieszanym - ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2016 r. (2016). Pobrane z: www.finanse.mf.gov.pl (20.02.2016).
 25. Zubrzycki, J. (2016). Leksykon VAT 2016. T. 1. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu