BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wakuła Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Standaryzacja rachunkowości budżetowej
Budget Accounting Standardization
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 235-241, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość memoriałowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rachunkowość budżetowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Accrual accounting, International Accounting Standards (IAS), Government accounting, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - próba wskazania uwarunkowań standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Polsce i UE oraz korzyści płynących z wdrożenia regulacji międzynarodowych. Metodologia badania - analiza literatury oraz aktów prawnych dotyczących Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego. Wynik - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego w znacznym stopniu przyczyniłyby się do generowania przez system rachunkowości memoriałowej informacji porównywalnych zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i krajowym. Oryginalność/Wartość - analiza wykazała, że w Polsce istnieją przesłanki wprowadzenia standaryzacji rachunkowości jednak nie ma akceptacji przez organy rządzące na wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - an attempt to determine the conditioning of accounting standardization of the public sector in Poland as well as benefits from implementing international regulations. Design/Methodology/Approach - the analysis of literature and legal acts concerning International Financial Reporting Standard, International Public Sector Accounting Standards. Findings - International Public Sector Accounting Standards would significantly contribute to generating accrual information by the accounting system, which would be comparable at the domestic and international level. Originality/Value - the analysis showed that there are conditions for implementing accounting standards in Poland, however, the introduction of International Public Sector Accounting Standards is not accepted by governing authorities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamek-Hyska, D. (2011). Kierunki harmonizacji rachunkowości jednostek sektora publicznego. W: A. Kostur (red.), Problemy harmonizacji rachunkowości (s. 66-84). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 2. Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (red.). (2007). Finanse samorządowe. Narzędzia - decyzje-procesy. Warszawa: PWN.
 3. Filipiak, B. (2009). Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 4. Garbiński, K., Kędzior, M. (2009). Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego. W: B. Micherda (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Grybauskaite, D., Devlin, D. (2008). Nowy system rachunkowości UE. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 6. Kaczurak-Kozak, M. (2013). Charakter Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego i ich przydatność - opinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61 t.2, 101-107.
 7. Kostrzewa, T. (2007). Standardy sprawozdawczości finansowej sektora publicznego w Stanach Zjednoczonych. W: W.Gabrusewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 8. Nowak, W.A. (1998). Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody uwarunkowania. Warszawa: PWN.
 9. Nowak, W.A. (2015). Ku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388, Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, 148-158.
 10. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na zapytanie nr 1304 w sprawie przeprowadzenia oceny przydatności międzynarodowych standardów rachunkowości sektora publicznego. Pobrano z: www.sejm.gov.pl (25.01.2016)
 11. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: W kierunku wdrożenia zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego w państwach członkowskich. Przydatność MSRSP dla państw członkowskich. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX 52013DC0114 (20.01.2016)
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz.330, z późn. zm.
 13. Winiarska, K., Kaczurak-Kozak, M. (2010). Rachunkowość budżetowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. Zaczyński, P. (2012). Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego, Finanse Publiczne, 7.
 15. Zysnarska, A. (2010), Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu