BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kes Zdzisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Nowosielski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Organizacja obiektowego rachunku kosztów usług pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie regionalnej spółki przewozowej
Object-Oriented Costing in Railway Company Providing Passenger Trasportation Services: the Case Study
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 255-265, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunek kosztów, Transport pasażerski, Transport kolejowy, Usługi
Cost accounting, Passenger transport, Railway transport, Services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest prezentacja modelu obiektowego rachunku kosztów usług pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie regionalnej spółki przewozowej. Metodologia badania - praca badawcza ma charakter jakościowy, eksploracyjno-deskryptywny. W badaniach wykorzystano metodę studium przypadku (badania typu single case study) połączoną z techniką wywiadu ustrukturyzowanego oraz analizą dokumentacyjną. Wynik - na podstawie analizy literatury przedmiotu przybliżono istotę rachunku kosztów w przedsiębiorstwach usługowych. Następnie scharakteryzowano działalność badanej spółki oraz wskazano obiekty kosztowe funkcjonujące w jej strukturze. Przedstawiono także sposób identyfikacji tych obiektów oraz przebieg procesu rachunku kosztów. Oryginalność/Wartość - autorzy podjęli próbę uzupełnienia luki w literaturze przedmiotu w zakresie obiektowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwach kolejowego transportu pasażerskiego. Ponadto zidentyfikowano listę kryteriów służących do wyodrębnienia obiektów kosztowych w strukturze przedsiębiorstwa. abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this article is to present the object-oriented costing in railway company providing passenger transportation services on the example of the Polish regional transportation company. Design/Methodology/Approach - the undertaken research is of an explorative and explorative-descriptive nature. Case study linked with focused group interview and documentary analysis were the assumed research methods. Findings - based on literature overview, the idea of a cost accounting process in a service company was presented. Next, the characteristic of an exemplary enterprise, the list of cost objects, methods of its identification and cost accounting process in researched company is presented. Originality/Value - the Authors have made an attempt to fill the gap in the literature in the area of object-oriented cost accounting in railway companies providing passenger transportation services. Furthermore the list of criteria used to identify cost objects was pointed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benbasat, L., Goldstein, D., Mead, M. (1987). The Case Research Strategy in Studies of Information Systems. MIS Quarterly, September.
 2. Buczkowska, A. (1996). Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach transportowych. W: K. Sawicki (red.), Rachunek kosztów. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 3. Fidel, R. (1984). The case study method: A case study. LISR (6).
 4. Gawlik, L., Kryzia, D., Uberman, R. (2013). Koszty transportu kolejowego i samochodowego w kontekście bilansowania rynku surowców skalnych w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej (136).
 5. Karmańska, A. (2006). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacji planistycznej. W: A. Karmańska, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 6. Nowak, E. i Wierzbiński, M. (2010). Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. Warszawa: PWE.
 7. Paprocki, W. (2003). Rola transportu kolejowego we współczesnej polskiej gospodarce. W: TARAKO Konferencja Kolej-Integracaj-Europa Miedzynarodowe Targi Gdańskie. Gdańsk.
 8. Sierpińska, M., Niedbała, B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 9. Świderska, G., Rybarczyk, K., Kasprzycka, A. (2004). Obiektowy rachunek kosztów działań - koncepcja i wdrożenie w Zakładach Lniarskich "Orzeł" SA. W: G. Świderska (red.), Obiektowy rachunek kosztów działań - koncepcja i wykorzystanie. Warszawa: SGH.
 10. Wierzbicki, K. (1996). Kryteria systemu informacyjnego dla potrzeb controllingu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw (1).
 11. Wolak, R., Kalafatis, S., Harris, P. (1998). An Investigation Into Four Characteristics of Services. Journal of Empirical Generalisations in Marketing Science (3).
 12. Yin, R. (2002). Case study research. Design and Methods. SAGE Publication.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu