BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotapski Roman (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ujmowanie kosztów działalności na potrzeby zarządzania zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym
Recognition of Cost of Running Health Care Center for the Management Purposes
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 267-276, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Koszty działalności gospodarczej, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Usługi medyczne
Economic activities costs, Health care institution, Medical services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - analiza ujmowania kosztów działalności zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego na potrze by zarządzania podmiotem leczniczym oraz ich wpływ na budżet kosztów jego działalności. Metodologia badań - w publikacji zostały wykorzystane materiały wewnętrzne badanego podmiotu, dokonano analizy literatury polskiej w zakresie ujmowania kosztów działalności podmiotów leczniczych. Wykorzystano autorskie wdrożenie systemu budżetowania i zakładowego planu kont w badanym podmiocie leczniczym. Wynik - na podstawie analizy procesów i kosztów badanego podmiotu wyodrębniono istotne grupy kosztów działalności badanego podmiotu, które powinny pozwolić na efektywniejsze jego zarządzanie. Oryginalność/Wartość - przedstawiono autorski układ ujmowania kosztów zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, który został zweryfikowany podczas autorskiego wdrożenia systemu budżetowania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the presentation of recognition of cost of running health care center for the management purposes and creation of cost of running such facilities' budgets. Design/Methodology/Approach - the internal documents of center under examination were used in this paper. The research of Polish literature in the area recognition of cost of healthcare institutions was conducted. The writer's implementations of budgeting system and corporate chart of accounts were used in this paper. Findings - there were indicated significant cost groups of cost of running such facility that should enable more efficient management. This indication was done based on conducted analysis of processes and costs of facility under examination. Originality/Value - the writer's own cost recognition for health care center was presented. This model was verified during writer's own implementation of budgeting system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chalastra, M. (2013). Jak dostosować rachunek kosztów rzeczywistych do wymogów budżetowania w szpitalu. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 12.
 2. Hass-Symotiuk M. (red.). (2008). Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej. Gdańsk: Wyd. ODDK.
 3. Kotapski, R. (2013). Implementing a hospital budget as an element of changes in its management. Economics, 92 (3) Suplement A. Vilno: Vilnius University.
 4. Kotapski, R. (2014). Jakie są koszty działalności oddziału szpitalnego. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 9.
 5. Kotapski, R. (2014). Identyfikacja kosztów działalności szpitala i ich ewidencja na przykładach szpitali publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 70.
 6. Kotapski, R. (2016). Jakie są koszty działalności izby przyjęć w szpitalu. Controlling i Zarządzanie, 2 (10).
 7. Kotapski, R. (2016). Koszty leczenia pacjenta a rachunek kosztów szpitala. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 79.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczoleczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Dz.U. poz. 731.
 9. Stępniewski, J. (2008). Strategia, finanse i koszty szpitala. Warszawa: Wyd. ABC a Wolter Kluwer business.
 10. Świderska, G.K., Pielaszek, M. (2015). Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych. Warszawa: Wyd. ABC a Wolter Kluwer business.
 11. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654.
 12. Warelis, A. (2009). Wiarygodność informacyjna rachunku kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej. W: Problemy współczesnej rachunkowości. Warszawa: Wyd. SGH.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu