BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Kategorie kosztów decyzyjnych a analiza kosztów relewantnych
Categories of Decision-Oriented Costs and Decisions Analysis with Using Relevant Cost
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 285-293, rys., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Analiza kosztów, Koszty, Teoria rachunkowości, Koszty relewantne
Cost analysis, Costs, Accounting theory, Relevant cost
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - koszty stanowią podstawową kategorię ekonomiczną. Szczególną rolę odgrywają w procesie decyzyjnym. W literaturze przedmiotu z pojęciem kosztów decyzyjnych wiąże się wiele ich kategorii. Celem artykułu jest uporządkowanie pojęć dotyczących kategorii kosztów zorientowanych na proces decyzyjny oraz wskazanie roli kosztów w analizie decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych. Metodologia badania - artykuł napisano na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Zastosowano metodę analizy źródeł. Wynik - uporządkowano pojęcia kosztów wykorzystywanych w procesie zarządzania oraz wskazano na ich różnorodne zakresy semantyczne oraz występujące między nimi powiązania. Oryginalność/Wartość - w literaturze polskiej brak jest publikacji porządkujących terminologię kosztów zorientowanych na decyzje. (abstrakt oryginalny)

Purpose - costs represent the basic economic category. They play a specific role in decision - making process. According to the literature the concept of decision-oriented costs is connected with many cost categories. The article aims to organize concepts relating to decision-oriented cost categories and to indicate their role in relevant cost analysis. Design/Methodology/Approach - the article was written on the basis of the literature. A method of analysis of the sources was applied. Findings - concepts of the costs used for management process were organized and it was indicated a wide range of their meanings and the relationships between them. Originality/Value - in polish literature there are no publications discussing the relationships between a wide range of meanings of costs supporting decision process informatively. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anthony, R.A. (1964). Management Accounting. Irvin.
 2. Burch, E.E., Henry, W.R. (1974). Opportunity and Incremental Cost: Attempt to defines in Systems Terms. A Comment. The Accounting Review, 49, 1.
 3. Burch, E.E., Henry, W.R. (1974). The Period Cost Concept for Income measurement- can it be defended? The Accounting Review, 4.
 4. Carrington, A.S., Battersby, G.B. (1967). Accounting. Whitcombeand Tombs.
 5. Clark, J.M. (1923). Studies in the economics of overhead costs. Chicago, Illinois: The University of Chicago Press.
 6. Drury, C. (1995). Rachunek kosztów. Warszawa: PWN.
 7. Drury, C. (2006). Management Accounting for Business. London: Thomson Learning.
 8. Edwards, E.O., Bell, P.W. (1961). Theory and Measurement of Business Income. University of California Press.
 9. Fess, P.E. (1963). The relevant costing concept for income measurement- can it be defended? The Accounting Review, 4.
 10. Gierusz, J. (2005). Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Gdańsk: ODDK.
 11. Gordon, M., Shillinglaw, G. (1964). Accounting. A Management Approach. Irwin.
 12. Haseman, W.C. (1968). An Interpretative Framework for Cost. The Accounting Review, October.
 13. Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G. Cost. (2005). Accounting. A Managerial Emphasis, 12 Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River.
 14. Horngren, C.T., Sorter, G.H. (1961). Direct Costing for External Reporting. The Accounting Reviev, 36, 1.
 15. Horngren, C.T., Sorter, G.H. (1962). Asset Recognition and Economic Attributes - The Relevant Costing Approach. The Accounting Reviev, 37.
 16. Horngren, C.T., Sorter, G.H. (1964). An Evaluation of same Criticismus of Relevant Costing. The Accounting Review, 39.
 17. Horngren, Ch.T., Datar, S.M., Foster, G. (2007). Cost Accounting. A managerial emphasis. 12-th ed. Pearson, Prentice Hall,
 18. Jaruga, A., Nowak, W., Szychta, A. (2001). Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Łodzi.
 19. Kotarbiński, T. (1982). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
 20. Malc, M. (1979). Rachunek kosztów postulowanych w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa: PWE.
 21. Mattessich, R. (1964). Accounting and Analitycal Method. New York: Irwin.
 22. Mc Rea, T.W. (1974). A further Note on the Definition of Incremental and Opportunity Cost. The Accounting Review, 49, 1.
 23. Nadolna, B. (2007). Ustalenie kosztów relewantnych na potrzeby decyzji operacyjnych przy wykorzystaniu planowania scenariuszowego. W: Rachunkowość a controlling. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1174.
 24. Nemmers, E.E. (1962). Managerial Economics. New York: Wiley.
 25. Nowak, E. (2001). Rachunkowość zarządcza. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 26. Rorem, C.R. (1928). Differential cost. The Accounting Review, 3, 4.
 27. Schweizer, H., Hettich, H.U., Kupper, G.O. (1983). Systeme der Kostenrechnung, Wyd. III. Munchen.
 28. Słownik języka polskiego, t. 1. (1988). Warszawa: PWN.
 29. Sobańska, I. (1990). Koncepcja rachunku indywidulanych kosztów i marż pokrycia (według P. Riebla). Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 17. Warszawa: Stowarzyszenie księgowych w Polsce.
 30. Sojak, S. (2003). Rachunkowość zarządcza. Toruń: TNOiK.
 31. Świderska, G.K. (red.). (2003). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Warszawa: Difin.
 32. Zimmerman, J.L. (2009). Accounting for Decisions, Making and Control. Sixth Edition. New York: McGraw-Hill.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu