BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydełko Alfred (Politechnika Rzeszowska)
Title
Uwarunkowania organizacji ksiąg rachunkowych na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktu
The Determinants of Accounting Records Organization for the Purpose of Estimating Manufacturing Cost
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 303-311, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Księgowość, Księgi rachunkowe, Koszty
Bookkeeping, Accounting books, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest wskazanie wpływu sposobu ustalania kosztu wytworzenia produktów na organizację ksiąg rachunkowych. Metodologia badania - wyznaczony cel zdeterminował wybór metod badawczych. Wykorzystano metody analizy aktów prawnych i badań literaturowych, a wnioski wyciągnięto na podstawie metody dedukcji i rozumowania przez analogię. Wynik - przeprowadzone badania doprowadziły do stwierdzenia, że wielkość jednostki pod względem kryteriów zobowiązujących ją do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta oraz wybrane przez jednostkę rozwiązania co do terminu ujawniania i eliminacji z kosztu wytworzenia kosztów stałych niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych, wymagają zastosowania odpowiednich rozwiązań dotyczących procedur pomiaru kosztu wytworzenia i jego ewidencji w księgach głównej i pomocniczych. Oryginalność/Wartość - opracowanie uzupełnia lukę informacyjną w tym zakresie, łącząc problematykę ustalania kosztu wytworzenia z organizacją funkcjonowania ksiąg rachunkowych. Wskazuje na problemy dotyczące obowiązku ustalania kosztu wytworzenia oraz ujawniania i eliminacji kosztów stałych niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych, które są determinantami rozwiązań w księgach rachunkowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the study is to identify the impact of the cost manufacturing calculating method for the accounting records organization. Design/Methodology/Approach - designed goal determined the choice of research method. In this article were used legal acts and literature research method. The conclusion were determined by deduction and reasoning by analogy method. Findings - the research led to the conclusion that the size of the company in view of the criteria requiring it to audit annual financial statement and select different solution in date of disclosure and elimination unused normal production fixed costs from cost of manufacturing had a huge impact on using appropriate solutions, which are connected with procedures of measuring manufacturing cost and its bookkeeping. Originality/value - this article complemented the information gap in this area and combined the issues of calculating manufacturing cost and organization accounting records. It pointed to the problems, which are connected with obligation for estimating the manufacturing cost or disclosing and eliminating unused normal production fixed costs as determinants solutions in accounting records. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fedak, Z. (2008). Rachunkowość. Zamknięcie roku 2008. Warszawa: Rachunkowość Sp. z o.o.
 2. Fedak, Z. (2013). Rachunkowość. Zamknięcie roku 2013. Warszawa: Rachunkowość Sp. z o.o.
 3. Kiziukiewicz, T. (2002). Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE, Warszawa.
 4. Messner, Z., Pfaff, J. (2010). Podstawy rachunkowości finansowej. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego.
 5. Nowak, E. (2016). Analiza kosztów w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: CeDeWu.
 6. Sawicki, K. (2009). Zasady organizacji rachunkowości, formy i technika prowadzenia ksiąg rachunkowych. W: K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości. Warszawa: PWE.
 7. Szydełko, A. (2004). Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie. Gdańsk: ODDK.
 8. Szydełko, A. (2010). Sprawozdawczy rachunek kosztów. Aspekty księgowe i zarządcze. Rzeszów: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie.
 9. Szydełko, A. (2013). Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu. W: E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów. Warszawa: CeDeWu.
 10. Uchwała nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z 16 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska "Ustalanie kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów", Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 21 lutego 2007 r.
 11. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 12. Walińska, E. (2008). Teoretyczne podstawy ewidencji księgowej. W: E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Wolters Kluwer business.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu