BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dynowska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Lelusz Henryk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wiedza o controllingu w gminach w świetle badań ankietowych
The Knowlegde of Controlling in Municipalities as Revealed by Questionnaire Research
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 337-347, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Controlling, Gmina, Zarządzanie publiczne, Badania ankietowe
Controlling, District, Public governance, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - treścią artykułu jest problematyka zastosowania controllingu w gminach województwa warmińsko-mazurskiego. Celem artykułu jest próba uzyskania odpowiedzi dotyczącej znajomości i rozumienia controllingu w badanych gminach Intencją badania było ustalenie poziomu i zakresu wiedzy osób zarządzających gminami odnośnie pojęcia i istoty controllingu. Metodologia badania - badaniami objęto 45 wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety skierowany do osób zarządzających badanymi gminami. Do opracowania wyników wykorzystano metodę analizy i metodę statystyczną. Wynik - analiza znajomości pojęcia controllingu dowodzi, że 2/3 badanych miało kontakt z omawianym terminem. Połowa respondentów utożsamia controlling z narzędziem wspomagającym proces zarządzania, którego podstawowym zadaniem powinna być koordynacja planowania i kontroli. Oryginalność/Wartość - badania wpisują się w nurt poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaka jest znajomość i rozumienie controllingu oraz możliwości jego wykorzystania w gminach, co stanowi o oryginalności tych badań. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the theme of this paper is the knowledge and understanding of controlling in the municipalities of Warmia and Mazury. The studies are to determine the level of municipalities management's knowledge at the theme of concept and essence of controlling. Design/Methodology/Approach - the research was carried out among 45 chosen municipalities of the Warmia and Mazury. The research tool was a questionnaire sent to managers of the investigated municipalities. To develop the results, the method of analysis and statistical method were used. Findings - analysis of knowledge of the notion of controlling proves that 2/3 of respondents had contact with the discussed term. Half of the respondents identified controlling as a tool that supports the management. The respondents also pointed that controlling's the primary task should be the coordination of the planning and control processes. Originality/Value - the carried out research fits into the mainstream of searching for answers to the question, what is the knowledge and understanding of controlling and what are the possibilities of its use in municipalities, which constitutes the originality of this research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarek, P. (2007). Controlling w zarządzaniu gminą. Warszawa: PWE.
 2. Bieniok, H. (1999). Techniki kontroli menedżerskiej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 3. Borowiec, L. (2007). Controlling w realizacji usług publicznych gminy. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 4. Chachuła, D. (2005). Uwarunkowania funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie. W: Ewolucyjne i współczesne aspekty rachunkowości. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 191, 107-120.
 5. Dobija, M. (1997). Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: PWN.
 6. Dolnicki, B. (2006). Samorząd terytorialny. Kraków: Zakamycze.
 7. Foremna-Pilarska, M. (2007). Budżetowanie i controllingu w podmiotach gospodarczych. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 8. Horvath, P. (1990). Controlling. München: Verlang Franz Vahlen.
 9. Jonczyk-Strzała, E. (2004). Stan i tendencje rozwojowe controllingu na rynku europejskim. W: Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 23-30. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 10. Kozłowski, A.J. (2002). Model samorządowej gminy. Olsztyn: Wydawnictwo Agencja Marketingowa APIS.
 11. Leoński, Z. (2006). Samorząd terytorialny w RP. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 12. Nowak, E. (2003). Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty. Gdańsk: PWE.
 13. Nowak, E. (red.). (1996). Leksykon Rachunkowości. Warszawa: PWN.
 14. Stuglik, J. (2005). Controlling w jednostkach administracji publicznej. W: Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1080, 404- 414.
 15. Tyryła, P., Stęplewski, B. (2004). Controlling nowoczesną metodą zarządzania strategicznego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 16. Weber, J. (2001). Wprowadzenie do controllingu. Katowice: Oficyna Controllingu Profit.
 17. Wojciechowski, E. (2003). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu