BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzierska-Bujak Ilona (Uniwersytet Szczeciński), Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Koncepcja wykorzystania strategicznej karty wyników w kontroli zarządczej uczelni publicznej
The Concept of Using Balanced Scorecard in the Management Control of Public University
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 349-356, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Kontrola zarządcza, Szkolnictwo wyższe
Balanced Scorecard (BSC), Management control, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - wskazanie na możliwość wykorzystywania zbilansowanej karty wyników jako narzędzia wspierającego kontrole zarządczą uczelni publicznych. Metodyka badania - w realizacji celu posłużono się głównie przeglądem literatury dokonując przeniesienia koncepcji z elementami studium przypadku. Wynik - zbilansowana karta wyników może być użyteczna w zakresie kontroli zarządczej uczelni publicznej sprzyjając efektywności i skuteczności tejże kontroli. Oryginalność/Wartość - opracowanie ma charakter przyczynkowy identyfikując nowy obszar badawczy dla rachunkowości zarządczej, jakim jest zastosowanie jej narzędzi w zarządzaniu publiczną uczelnią wyższą. (abstrakt oryginalny)

Purpose - indication to the possibility of using the balanced scorecard as a tool to support management control in public universities. Design/Methodology/Approach - for the purpose of the paper, mainly literature review in transfer of concept with elements of a case study was used. Findings - balanced scorecard can be useful in the management control of public universities by promoting the efficiency and effectiveness of that control. Originality/Value - the paper identifies new area of research for management accounting, which is the use of its tools in the management of a public higher education institution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ATH (2012). Pobrane z: http://info ath.bielsko.pl/files/inne/zalacznik-1-uchwala-866.pdf (29.03.2016).
 2. Doran, G.T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, 70, 11 (AMA FORUM), 35.
 3. Durak, P. (2003). Balanced Scorecard. W: G.K. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II (s. 13-7-13-52). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 4. Gierszewska, G., Romanowska, M. (2003). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 5. Jaworski, J. (2008). Strategiczna karta wyników w zarządzaniu niepubliczną szkołą wyższą. W: B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto (red.), Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji (s. 357-367). Toruń: WSB w Toruniu.
 6. Kaczurak-Kozak, M. (2012). Specyfika system kontroli zarządczej na uczelni publicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 141-151.
 7. Kaplan, R., Norton, D. (1996a). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
 8. Kaplan, R., Norton, D. (1996b). Linking the Balanced Scorecard to Strategy. California Management Review, 39, 1, 53-79. Pobrane z: www.strategyinstitute.co.za/PDF/bsc.pdf (30.03.2016).
 9. Kaplan, R., Norton, D. (2006). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0) (2012). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pobrane z: www.mf.gov.pl/c/document _library/get_file?uuid=ec119301-3422-4b56-af7d-318b470fd973&groupId=764034 (20.02.2016).
 11. Kościńska-Paszkowska, A. (2013). Trudności we wdrażaniu kontroli zarządczej - bariery i propozycje ich pokonania. W: Kontrola Państwowa, 2/marzec-kwiecień (s. 8-18). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Pobrane z: www.nik.gov.pl/plik/id,5058.pdf (20.02.2016).
 12. Michalak, J. (2008). Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 13. Nowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s.294-314.
 14. Piasecka, A. (2013). Wdrożenie strategicznej karty wyników w szkole wyższej. Zarządzanie i Finanse, 1/2, 246-248.
 15. SGGW (2011). Pobrane z: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/.../Strategia_SGGW (29.03.2016).
 16. Szczepankiewicz, E.I. (2012). System kontroli zarządczej w uczelni publicznej na przykładzie uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 153-163.
 17. Tylińska, R. (2005). Analiza SWOT instrumentem planowania rozwoju. Warszawa: WSiP.
 18. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2012, poz. 572.
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885.
 20. Wierzbiński, M. (2008). Zrównoważona karta wyników. W: E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza (s. 124). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 21. Woźny, J., Jaworski, J. (2015). Ramy koncepcyjne zastosowania strategicznej karty wyników w zarządzaniu jednostką podstawową uczelni publicznej. W: E. Nowak, M. Kowalewski (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398, 189-199.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu