BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Remlein Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Współkontrola przedsiębiorstwa w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej
Joint Control Company in Terms of New Institutional Economics
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 377-384, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Ekonomia instytucjonalna, Współpraca, Teoria agencji, Teoria kosztów transakcyjnych, Teoria praw własności
Institutional economics, Cooperation, Agency theory, Transaction cost theory, Theory of property rights
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - przedstawienie współpracy przedsiębiorstw współkontrolujących inny podmiot gospodarczy w ujęciu teorii nowej ekonomii instytucjonalnej. Metodologia badania - zastosowano metodę analizy literatury oraz przepisów prawnych, metodę porównań i analogii. Wynik - ważnym obszarem, w którym upatruje się szans na osiągnięcie wymaganej efektywności jest współpraca z innymi podmiotami. Działanie w ramach większej, złożonej struktury gospodarczej może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności działalności. Podmioty gospodarcze pozostające w związku współkontroli, tj. wspólnicy i jednostki współzależne w pełni wpisują się w omawiany nurt myśli ekonomicznej. Oryginalność/Wartość - po raz pierwszy w badaniach z zakresu rachunkowości podjęto problem współpracy podmiotów oraz współkontroli nad innym podmiotem w aspekcie teorii ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

In the below article the author outlines the Purpose - presentation of cooperation between jointly controlling enterprises in terms of economic theory, the new institutional economics. Design/Methodology/Approach - the method of analysis of the literature and legislation, the method of comparison and analogy were used in the study. Findings - an important area where it sees the chances of achieving the required efficiency is the cooperation with other entities. An activity in the context of a larger, complex structure of business can contribute to a significant reduction in costs and increase the efficiency of operations. Companies in connection joint control, ie. associates and jointly controlled entities fully fit discussed in mainstream economic theories. Originality/Value - for the first time in the study of accounting has taken the problem of cooperation entities and joint control over another entity in terms of economic theory. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gorynia, M. (1999). Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej. Ekonomista, 6.
 2. Gorynia, M. (2000). Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 3. Gorynia, M., Jankowska, B., Owczarzak, R. (2005). Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa. Ekonomista, 5.
 4. Grønhaug, K., Haugland, S.A. (2005). A transaction cost approach to a paradox in international marketing. Scandinavian Journal of Management, 21, 1
 5. Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Jensen, M.C., Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 4.
 7. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 11 "Wspólne ustalenia umowne", Dz.Urz. UE L360/2012.
 8. Oplustil, K. (2010). Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 9. Ratajczak, M.(red.). (2014). Współczesne teorie ekonomiczne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 10. Remlein, M. (2008). Inwestycje kapitałowe w polityce grupy kapitałowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 11. Rówińska, M., Zadora, K. (2012). Rachunkowość w wartości godziwej a zasady rachunkowości. W: H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 125, 192-199.
 12. Turzyński, M. (2011). Zastosowanie teorii agencji w badaniu historii rachunkowości. Perspektywa ziem polskich w wieku XVII i XVIII. Przegląd Organizacji, 7-8, 54-57.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 14. Williamson, O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-39
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu