BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyk Monika (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Problem ujęcia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w rachunkowości - głos w dyskusji
The Problem of Recognition of Corporate Social Responsibility in Accounting - a Voice in the Discussion
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 393-399, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rachunkowość społeczna, Teoria rachunkowości
Corporate Social Responsibility (CSR), Social Accounting, Accounting theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest prezentacja nowego głosu w dyskusji środowiskowej nad miejscem społecznej odpowiedzialności w systemie rachunkowości wobec międzynarodowych, unijnych i polskich uregulowań prawnych. Metodologia badania - w artykule dokonano krytycznej analizy regulacji prawnych i wytycznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w zakresie ujawniania informacji o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz literatury przedmiotu prezentującej rysującą się na tym tle dyskusję środowiskową. Wynik - w wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, iż zmiany prawne zmierzają w kierunku rozszerzenia zakresu ujawnień o aspekt społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Środowisko naukowe w głównej mierze popiera te zmiany. Zaprezentowano pogląd autora artykułu na te zmiany. Oryginalność/Wartość - w artykule zestawiono argumentację krytyków i zwolenników ujmowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w systemie rachunkowości oraz przedstawiono nowe stanowisko w tej sprawie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to present a new voice in the accounting environmental debate over the place of social responsibility in the accounting system towards international, EU and Polish legislation. Design/Methodology/Approach - the article presents a critical analysis of legal regulations and guidelines for corporate social responsibility accounting and discussion in the scientific community. Findings - the analysis established that legislative changes are aimed in the direction of extending the scope of disclosures concerning corporate social responsibility, the scientific community largely supports these changes, and presented author's view on this matter. Originality/value - the article summarizes the arguments of critics and supporters of recognition of corporate social responsibility in the accounting system and presents a new position on this issue. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hass-Symotiuk, M., Mućko, P. (2005). Subiektywne oceny w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF. W: B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego (s. 173-181). Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej.
 2. Hass-Symotiuk, M. (2004). Systematyka kosztów na potrzeby budżetowania. Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia, 11, 5-9.
 3. Burzym, E. (1990). Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, XVI.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. L128/19, 29.6.2013.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. L330/1, 15.11.2014.
 6. Gierusz, B., Martyniuk, T. (2009). Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR). W: Problemy współczesnej rachunkowości. Warszawa: Oficyna Wyd. SGH w Warszawie.
 7. Gmytrasiewicz, M. (2009). Wybrane problemy teoretyczne współczesnej rachunkowości. W: Problemy współczesnej rachunkowości. Warszawa: Oficyna Wyd. SGH w Warszawie.
 8. Jaruga, A. (2005). Ramy konceptualne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych oraz MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych. W: A. Jaruga (red.), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice (s. 15-41). Warszawa: SKwP.
 9. Kabalski, P. (2009). Art. 4. W: Komentarz do ustawy o rachunkowości. KSR. MSSF. Podatki (s. 189). Gdańsk: Wyd. ODDK.
 10. Kamela-Sowińska, A. (2015), Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 73, 981-991.
 11. Karmańska, A. (2013). Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości - garść ustaleń i refleksji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127), 125-146.
 12. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 9 "Sprawozdanie z działalności".Dz.U. Min Fin. Z dnia 15 maja 2014 r. poz. 17.
 13. Samelak, J. (2012). Zintegrowane sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 14. Sawicki, K. (2013). Zakres rachunkowości jako nauki. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127), 211-226.
 15. Sobańska, I. (2014). Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 75(131), 83-93.
 16. Szychta, A. (2015). Przedmiot, cele i teorie nauki rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 85 (141), 9-35.
 17. Śnieżek, E., Wiatr, M. (2010). Wybrane aspekty odwzorowania zasad "true and fair view" w bilansie XXI wieku. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego, 14/2, 249-259.
 18. Świderska, G. (2007). Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania. W: Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro (s. 330). Warszawa: SKwP.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 20. Wyniki pre-konsultacji MF na temat wdrożenia dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych. Pobrane z: www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/ content/wyniki-pre-konsultacji-mf-na-temat-wdrozenia-dyrektywy-ws-ujawniania-informacjiniefinansowych? redirect=http www.mf.gov.pl ministerstwo-finansow dzialalnosc%2 Frachunkowosc aktualnosci p_p_id 101_INSTANCE_M1vU p_p_lifecycle 0 p_p_ state normal p_p_mode view p_p_col_id column-2 p_p_col_count 1#p_p_id_ 101_INSTANCE_M1vU_ (20.03.2016).
 21. Zamknięcie roku 2015 (2014). Warszawa: Wyd. Rachunkowość.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu