BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawer-Bernat Jadwiga (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu
The Activity of Insurance Companies and Corporate Social Responsibility
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 401-409, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Etyka biznesu, Sektor ubezpieczeniowy
Corporate Social Responsibility (CSR), Insurance company, Business ethics, Insurance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest rozpatrzenie istoty prezentacji informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu przez zakłady ubezpieczeń. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł oraz metody indukcji i dedukcji. Wynik - w opracowaniu wskazano działania zakładów ubezpieczeń w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz konieczność ich raportowania w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych interesariuszy. Wartość - sformułowano wnioski na temat sposobu prezentacji informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń oraz potrzeby ich weryfikacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the article is the examination idea of show information about corporate social responsibility by insurance companies. Design/Methodology/Approach - the method of the source analysis as well as inductive and deductive reason were used in the study. Findings - the study shows the actions of insurance companies in the area of corporate social responsibility and necessity their reporting in order to meet the information needs of stakeholders. Originality/Value - formulated conclusions about methods of show the information from a range of social responsibility of insurance company and the need for their verification. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 2. Bem, K. (2008). Motywy zaangażowania społecznego biznesu i płynące z tego korzyści. W: J. Sosnowski (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych (s. 60-65). Kielce: Wydawnictwo Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz.Urz. UE z 29.06.2013 r. L 182.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 r. nr 2014/95/UE zmieniająca dyrektywę nr 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Dz.Urz. UE z 22.10.2014 r. L 330.
 5. Marcinkowska, M. (2004). Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 6. Masztalerz, M. (2010). Użyteczność sprawozdań finansowych dla inwestorów giełdowych w świetle finansów klasycznych i behawioralnych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 57 (113).
 7. Komunikat komisji parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i komitetu regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Pobrane z: www.odpowiedzialnybiznes.pl (1.03.2016).
 8. Paszkiewicz, A., Szadziewska, A. (2011). Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41.
 9. Raport - Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Pobrane z: www.odpowiedzialnybiznes.pl (1.03.2016).
 10. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń za 2014 rok. Pobrane z: www.piu.org.pl (1.03.2016).
 11. Raport roczny Grupy PZU za 2014 rok. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Pobrane z: www.pzu.pl (20.02.2016).
 12. CSR stanie się obowiązkowym elementem sprawozdawczości wybranych spółek. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrane z: www.fob.org.pl (20.02.2016).
 13. Roszkowska, P. (2011). Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność. Warszawa: Difin.
 14. Szumlicz, T. (2015). Wzrost zaufania do zakładów ubezpieczeń w świetle Diagnozy Społecznej 2015. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3, 1-6.
 15. Świderska, G.K. (2007). Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania. W: G.K. Świderska (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: SKwP.
 16. Wawer-Bernat, J. (2014). Wymogi sprawozdawcze zakładów ubezpieczeń a ich wypłacalność. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 832, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 71.
 17. Założenia koncepcyjne MSR/MSSF (2013). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Warszawa: SKwP.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-42
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu