BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysłocka Elżbieta (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach
Management of Receivables at Small and Medium-Sized Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 421-428, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Należności, Zarządzanie, Kredyt kupiecki, Windykacja należności
Receivables, Management, Trade credit, Receivables vindication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem pracy jest analiza i ocena skuteczności zarządzania należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu częstochowskiego. Metodologia badania - szczegółowej analizie poddano trzy przedsiębiorstwa działające w branży paliwowej na terenie regionu częstochowskiego. Do realizacji celu pracy posłużono się analizą dokumentów (sprawozdań finansowych) badanych firm. Przeprowadzono również wywiady z prezesami tych przedsiębiorstw, zaliczanych do sektora małych i średnich, chcąc ustalić jak oni oceniają sposób zarządzania należnościami w swoich firmach. Wynik - wyniki sugerują, że wiele firm ma coraz większą świadomość konieczności skutecznego zarządzania należnościami. Jednak nie zawsze wiedza zarządzających i wykorzystywane narzędzia są wystarczające. Oryginalność/Wartość - praca pokazuje jakie narzędzia są wykorzystywane przez menedżerów w małych przedsiębiorstwach do zarządzania należnościami i jak poziom ich wiedzy i świadomości kształtuje politykę tych przedsiębiorstw w zakresie udzielania kredytów kupieckich. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the study is the analysis and evaluation of the effectiveness of receivables management in small and medium-sized enterprises in the region of Czestochowa. Design/Methodology/Approach - three companies operating in the fuel industry in the region of Czestochowa were detailed examined. In order to achieve the aim of the study, the documents (financial statements) of the surveyed companies were analyzed in detail. Also the interviews were conducted with the CEOs of those companies out of the sector of small and medium-sized enterprises, in order to determine how they evaluate the receivables management in their companies. Findings - the results suggest that many companies are increasingly becoming aware of the need for the effective receivables management. However, the knowledge of managers and used tools are not always sufficient. Originality/Value - the study shows which of tools are used by managers in small and medium-sized enterprises in receivables management and how the level of their knowledge and awareness shapes policies of these companies in the field of granting trade credit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barrow, C (1993). A Guide To Financing Growth. Cranfield School of Management.
 2. Biadacz, R. (2012). Currency Exchange Risk in International Trade Transactions. W: J. Kaczmarek, T. Rojek (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes (s. 91-104). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 3. Drever, M. (2005). Advising small and medium-sized enterprises (SMEs) on their liquidity issues. Paper presented at the International Council for Small Business Conference, June, 15-18. Washington DC.
 4. Jarvis, R.J., Kitching, J., Lightfoot, C.&G. (1996). The Financial Management of Small Firms: An Alternative Perspective. ACCA Research Report, 49.
 5. Kusak, A. (2007). Polityka w zakresie należności sposobem na poprawę zysków i płynności firmy. Biuletyn Rachunkowości i Finansów, 15, 39.
 6. Panfil, M. (2004). Zarządzanie należnościami w małym i średnim przedsiębiorstwie. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 7. Paul, S.Y., Boden, R. (2011). Size Matters: The Late Payment Problem. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18, 4, 732-747.
 8. Peel, M.J., Wilson, N., Howorth, C. (2000). Late Payment and Credit Management in the Small Firm Sector: Some Empirical Evidence. International Small Business Journal, 18 (2), 17-37.
 9. Raport BIG InfoMonitor nt. Indeksu Zatorów Płatniczych BIG. Pobrano z: www.big.pl/download/raporty/ 2015_11_raportbig.pdf (20.02.2016).
 10. Rodríguez-Rodríguez, O.M. (2008). Firms as credit suppliers: an empirical study of Spanish firms. International Journal of Managerial Finance, 4, 2, 152-173.
 11. Tylec, A. (2005). Wybrane aspekty windykacji wierzytelności konsumenckich. W: Financni a Logisticke Rizeni - 2005 (s. 290-295). Sbornik referatu z mezinarodni konference. Malenovice, Ceska Republika.
 12. Wysłocka, E. (2013). Kredyt kupiecki w zarządzaniu płynnością małych i średnich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 11.
 13. Wysłocka, E. (2013). Payment backlogs - problem of the management in the polish small and medium-sized enterprises. 7TH Conference on Performance Measurement and Management Control, September, 18-20. Barcelona, Spain.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-44
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu