BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frymus Magdalena (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej źródłem informacji dla interesariuszy - ujęcie jakościowe
Financial Reports by International Financial Reporting Standards as Source of Information for Stakeholders - Qualitative Analysis
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 438-448, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Jakość, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Interesariusze
Quality, Financial statements, International Financial Reporting Standard, Stakeholders
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie cech jakościowych sprawozdań finansowych w Założeniach Koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz kierunku ich zmian jak również znaczenia jakości sprawozdań finansowych w zapewnieniu potrzeb informacyjnych interesariuszy. Metodologia badania - badania oparto na analizie aktów źródłowych oraz szeregu publikacji książkowych i artykułów. Wykorzystano metodę dedukcji i wnioskowania na jej podstawie. Wynik - ocena sprawozdań finansowych jest podstawą decyzji inwestorów czy menedżerów. Potrzeba zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej oraz uniwersalizmu sprawozdań finansowych stała się nieodłącznym elementem współczesnego systemu rachunkowości. Oryginalność/Wartość - usystematyzowanie cech jakościowych oraz zwrócenie uwagi na interes odbiorców w procesie prezentacji informacji finansowych. Ponadto zaprezentowanie kierunków zmian regulacji związanych z jakością sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF. (abstrakt oryginalny)

Purpose - this article presents qualitative characteristics of financial statements in Conceptual Approach of IFRS together with its change directions and importance of financial reports quality in satisfying stakeholders' need for information. Design/Methodology/Approach - research was based on the analysis of case files and a number of publications and articles relating. Deductive reasoning method was used to reach logically certain conclusion. Findings - assessments in Financial Reports influence managers and investors decisions. The need for providing essential quality and universalism of financial reports became inherent part of modern accountancy. Originality/Value - systematization of qualitative characteristics and redirection of attention to the interests of receivers of financial information. In addition, presentation of change directions of regulations affecting quality of IFRS financial reports. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk, M. (2012). Jakość informacji finansowych jako podstawa wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 53, 393-404). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. Baran, W. (2006). Jakość, pojemność i użyteczność informacji finansowej w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. e-Finanse, 2.
 3. Buk, H. (red.), (2013). Międzynarodowe standardy rachunkowości, Część I. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 4. Buk, H. (2014). Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 5. Gabrusewicz, W. (2011). Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej. W: W. Gabrusewicz, M. Remlein (red.), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane (s. 1-21). Warszawa: PWE.
 6. Gos, W. (2003). Baza informacyjna rachunkowości finansowej. W: T. Kiziukiewicz, (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości (s. 37-49), Warszawa: PWE.
 7. Hońko, S. (2013). Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. W: W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować (s. 9-41). Warszawa: CeDeWu.
 8. Kabalski, P. (2009). Cele sprawozdań finansowych według projektu "Ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej". Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 48 (104).
 9. Kabalski, P. (2015). MSSF a ustawa o rachunkowości. Reguły i uzupełnienia. Rachunkowość, 8/15.
 10. Kobiela-Pionnier, K. (2013). Kierunki zmian międzynarodowej sprawozdawczości finansowej z perspektywy inwestora (s. 347-355). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 58. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 11. Kumor, I. (2013). Sprawozdawczość finansowa w warunkach globalizacji (s. 357-568). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 61. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 12. Narkiewicz, J. (2013). Jakość sprawozdań finansowych - teoria a praktyka w polskich przedsiębiorstwach (s. 222- 230). Bicник Hацioнальнoгo унiвepcитeту "Львiвcька пoлiтeхнiка". Мeнeджмeнт та пiдпpиємництвo в Укpаїнi: eтапи cтанoвлeння i пpoблeми poзвитку, 769. Lwów: Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej.
 13. Rówińska, M. (2013). Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych (s. 375-382). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 58. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 14. Sawicki, K. (2012). Sprawozdawczość finansowa i ich rola w systemie rachunkowości. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość jednostek gospodarczych (s. 37-59). Warszawa: PWE.
 15. Surdykowska, S.T. (1999). Rachunkowość międzynarodowa. Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 16. Świderska, G.K. (2009). Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finansowych. W: G.K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (s. 1-13). Warszawa: Difin.
 17. Tokarski, M. (2009). Sprawozdanie finansowe - niedoskonałe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W: Z. Zioło, T. Rachwał. (red.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa (s. 176-186). Przedsiębiorczość - Edukacja, 5.Warszawa-Kraków: Nowa Era.
 18. Turyna, J. (2011). Aspekty jakościowe informacji w sprawozdaniach finansowych w świetle standardów miedzynarodowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o finansach, 3 (8), 210, 122-135. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 19. Wiercińska, A. (2009). Użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w aspekcie etyki zawodowej księgowych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/1, 175-187. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-46
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu