BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juchnowicz Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Firmy samoangażujące - utopia czy biznesowy realizm
Self-Engaging Companies - Utopia or Business Reality
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 171-181, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Zaangażowanie organizacyjne, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Organizational commitment, Human Capital Management, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojawiające się w ostatnich latach w naukach o zarządzaniu nowe koncepcje doprowadziły do powstania nowego modelu organizacyjnego, określonego przez autorkę mianem "firmy samoangażującej". Liczne przykłady z praktyki opisane w literaturze przedmiotu dowodzą, że koncepcja takiej firmy jest rozwiązaniem pragmatycznym, to znaczy możliwym do praktycznego zastosowania i przynoszącym korzyści jej kluczowym interesariuszom. O celowości jej zastosowania świadczą zjawiska o charakterze globalnym, jakimi są skala zjawiska "luki zaangażowania" oraz rosnące niezadowolenie pracowników z cech środowiska pracy, związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Przedstawione w artykule wyniki badania opinii polskich pracowników dowodzą, że obecne realia polskich firm nie odpowiadają założeniom koncepcji firm samoangażującej. Większość obserwacji wskazuje także na brak warunków do jej wdrożenia.(abstrakt oryginalny)

A number of trends and concepts recently emerging in management sciences, have led to the creation of a new organizational model, defined by the author as" the self-engaging company ". Numerous examples of the practices described in the subject literature have proved the concept of such a company to be a pragmatic solution, i.e. practically applicable and beneficial to its key stakeholders. The scale of global phenomena, such as "engagement gap" and the growing dissatisfaction of employees with the work environment related to human capital management justify the application of this concept. The results of the survey presented in the article, carried out among Polish employees, reveal that the current situation in Polish companies does not reflect the assumptions of the self-engaging company concept. Most observations also indicate the lack of conditions for its implementation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak G. (2012), Kompetencje społeczne pracowników w kontekście "zdrowia organizacji" w obszarze polityki personalnej, w: Sukces w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Witkowski S., Stor M. (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Blanchard K., O'Connor M. (2015), Zarządzanie przez wartości, MT Biznes, Warszawa.
 3. Cooper C. L., Cartwright S. (1994), Healthy Mind: Healthy Organization - A Proactive Approach to Occupational Stress, "Human Relations", Vol. 47, No. 4.
 4. Dyrbuś-Graca K., Bratnicki M. (2011), Operacjonalizacja zdrowia organizacji i jego związek z efektywnością, w: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Gablety M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Metody oceny i motywowania, PWE, Warszawa.
 6. Juchnowicz M. (2014), Założenia koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje, Juchnowicz M. (red.), PWE, Warszawa.
 7. Kramar R. (2014), Beyond Strategic Human Resource Management: Is Sustainable Human Resource Management the Next Approach?, "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 25 (8).
 8. Lalooux F. (2015), Pracować inaczej, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 9. Marcinkowska M. (2011), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 37.
 10. Meister J. C., Willyerd K. (2010), The 2020 Workplace. How Innovative Companies Attract, Develop and Keep Tomorrow's Employees Today, Harper Collins.
 11. Mikuła B. (2005), Zdrowa organizacja, "Problemy Jakości", nr 4.
 12. Moczydłowska J. (2015), Koncepcja "przedsiębiorstwa przyszłości" jako źródło nowych paradygmatów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas.
 13. Moczydłowska J. M., Kowalewski K. (2014), Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa.
 14. Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G. (2012), Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 16. 2015 Trends in Global Employee Engagement, http://www.aon.com/ poland/hr/engagement/2015_Global_Trends_in_Employee_Engagem entjsp, dostęp dnia 8.02.2013.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu