BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Anna Maria (Politechnika Gdańska), Romanowska Ewa (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych
The Internationalization of Cluster Structures in Poland on the Basis of Benchmarking Studies
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 207-222, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Klastry, Koncepcja klastrów, Benchmarking, Internacjonalizacja
Business cluster, Cluster conception, Benchmarking, Internationalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja i omówienie wyników badań benchmarkingowych w zakresie internacjonalizacji klastrów, przeprowadzonych w latach 2010, 2012 i 2014. Wyniki tych badań wskazują, że umiędzynarodowienie stanowi bardzo istotny cel rozwojowy klastrów, którego realizacja pozostaje jednak na dość niskim i silnie zróżnicowanym poziomie. Biorąc pod uwagę próbę badawczą oraz analizowane wskaźniki szczegółowe, wyniki potwierdzają pozytywny wpływ wieku, wielkości i zaangażowania w realizację wspólnych projektów klastrów na rozwój współpracy międzynarodowej oraz ilustrują stały wzrost średniej dotyczącej udziału eksportu w strukturze sprzedaży produktów w rdzeniu klastra. W odniesieniu do pozostałych wskaźników internacjonalizacji (takich jak liczba rynków zagranicznych, na których obecne są przedsiębiorstwa z klastra, oraz liczba umów formalnych o współpracę klastra z podmiotami zagranicznymi) odnotowano sukcesywne obniżanie się średnich wartości.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to present and discuss the results of cluster benchmarking studies in the field of internationalization, carried out in 2010,2012 and 2014. The results of these studies show that internationalization is an important direction of development of clusters initiatives. However, a deeper analysis of this area indicates a relatively low level of internationalization of the surveyed clusters, as well as the significant distinctions in this regard. The obtained results confirm the positive impact of cluster age and size, as well as involvement in the implementation of joint projects in clusters on the development of international cooperation and illustrate the steady increase in the average value of the share of export in the structure of sale of products in the core of the cluster. A gradual decline of the average values is noted for other indicators of internationalization (such as the number of foreign markets where cluster members are present and the number of formal cooperation agreements concluded with foreign entities).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersen O. (1997), Internationalization and market entry mode: a review of theories and conceptual frameworks, "Management International Review", No. 37.
 2. Bembenek B. (2014), Internacjonalizacja jako sposób wzmacniania konkurencyjności klastra, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366.
 3. Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania (2010), PARP, Warszawa.
 4. Bielawska A. (2006), Finanse zagraniczne MSP: Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Christensen P-R., Lindmark L. (1993), Location and Internationalization of Small Firms/Visions and Strategies in European Integration: A North European Perspective, Springer Verlag, Berlin.
 6. Duliniec E. (2009), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 7. Dunning J. H. (2001), The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future, "International Journal of the Economics of Business", No. 2.
 8. Formaini R. L. (2004), David Ricardo Theory of Free International Trade, "Economic Insights", No. 2.
 9. Gomes-Casseres B. (1996), The alliance revolution: The new shape ofbusiness rivalry, Harvard University Press, Cambridge.
 10. Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 11. Greenhalgh B. (2012), Cluster internationalization. TACTICS Internationalization Handbook, Manchester Metropolitan University, Manchester.
 12. Havnes P. A. (1994), Internationalization of small and medium sized enterprises: analitycal model, Rent VII, Tampere.
 13. Hollensen S. (2011), Internationalization of small and medium sized enterprises: analitycal model, Rent VII, Tampere.
 14. Hołub-Iwan J. (red.) (2012), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 15. Islankina E. (2015), Internationalization of regional Clusters: theoretical and empirical issues, "Basic Research Program Working Papers", No. 41.
 16. Jacobs D., de Man A-P. (1996), Cllusters, industrial policy and firm strategy: A menu approach, "Technology Analysis and Strategic Management", No. 8.
 17. Jankowska B. (2010), Internacjonalizacja klastrów, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 18. Johanson J., Mattsson L. G. (1993), Internationalization in industrial systems - a network approach, w: The Internationalization of the Firm: A Reader, Buckley P. J., Ghauri P. N. (eds.), Academic Press, London.
 19. Johanson J., Vahlne J-E. (1977), The Internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitment, "Journal of International Business Studies", No. 8.
 20. Kinas P. (2013), Klastry jako narzędzie internacjonalizacji przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse", nr 1.
 21. Kompetenznetze (2007), Internationalisation of Networks: Barriers and Enablers - Study: empirical analysis of selected European Networks, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin.
 22. Kowalski A. M. (2011), Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki przez internacjonalizację klastrów, "Studia Europejskie", nr 1.
 23. Krugman P. (1995), The Localization of the World Economy, "New Perspectives Quarterly", Winter.
 24. Lis A. M., Lis A. (2014), Zarządzanie kapitałami w klastrach. Kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych, Difin, Warszawa.
 25. Mariotti S., Piscitello L. (2001), Localized capabilities and the internationalization of manufacturing activities by SME's, "Entrepreneurship & Regional Development", No. 1.
 26. Meier zu Köcker G., Müler L., Zombori Z. (2010), European Clusters Go International: Networks and clusters as instruments for the initiation of international business cooperation, Institute for Innovation and Technology, Berlin.
 27. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., Chądzyński J., Matusiak K., Klepka M. (2008), Benchmarking klastrów: Opracowanie i opis metodyki benchmarkingów klastrów w Polsce, PARP, Warszawa.
 28. OviattB. M., McDougall P. P. (1994), Toward a theory of international new ventures, "Journal of International Business Studies", No. 25.
 29. Pietrasiński P. (2005), Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa.
 30. Plawgo B. (2014), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 31. Plawgo B. (2004), Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa.
 32. Porter M. E. (1998), Clusters and the new economics of competition, "Harvard Business Review", No. 76.
 33. Przybylska K. (2005), Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni", nr 3.
 34. Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 35. Sandberg S. (2009), Internationalization patterns of Chinese private-owned SMEs: Initial stages of internationalization and cluster as take-off node, w: Research on Knowledge, Innovation and Internationalization. Progress In International Business Research, Larimo J., Vissak T. (eds.), No. 4.
 36. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C. (2008), Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie tranaformacji, PARP, Warszawa.
 37. Szultka S., Rozwój klastrów przez przyciąganie inwestycji zagranicznych, promocję i ekspansję międzynarodową - raport podsumowujący III spotkanie panelu dyskusyjnego, PARP, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klas- try/Polskie_klastry/Panele/20121212_Panel_3_raport.pdf.
 38. Turnbull P. W. (1985), Internationalization of the Firm: a Stage Process or not?, Conference on Export Expansion and Market Entry Models, Dalhousie University.
 39. Welch L. S., Luostarinen W. (1988), Internationalization: evolution of a concept, "Journal of General Management", No. 14.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu