BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozak Sylwester (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Ochnio Emil (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Changes in Markets Trends and Effectiveness of Equity Mutual Funds in Poland in the Years 2005-2014
Zmiany trendów rynkowych a efektywność akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2005-2014
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 3, s. 73-84, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Efektywność, Akcje, Ceny akcji
Investment funds, Effectiveness, Shares, Shares prices
Note
summ., streszcz.
Abstract
Po gwałtownym spadku wartości akcyjnych funduszy inwestycyjnych w 2008 r., w kolejnych latach ich sytuacja uległa poprawie. W 2014 r. doprowadziło to do potrojenia akcji w stosunku do 2005 r. Na podstawie danych miesięcznych dotyczących 18 funduszy akcyjnych, działających nieprzerwanie w Polsce w latach 2005-2014, zbadano rentowność, poziom ryzyka i efektywności funduszy. Wyniki wskazują, że rentowność i efektywność funduszy są skorelowane z trendami cen na GPW. Podejmowanie wyższego ryzyka inwestycyjnego przynosi dodatkowe pozytywne rezultaty, zwłaszcza w okresach tendencji wzrostowych cen akcji. W okresach kryzysu mniejsze straty ponoszą fundusze mniej agresywnej polityki inwestycyjnej. W dłuższej perspektywie lepsze wyniki uzyskują fundusze przez cały czas osiągające relatywnie stabilne stopy zwrotu i lepiej dostosowane do polityki inwestycyjnej na obecnym etapie gospodarki.(abstrakt oryginalny)

After a sharp decline in the value of mutual funds' assets in 2008 in subsequent years, their situation has improved. In 2014 it resulted in tripling their assets comparing to 2005. Using monthly data on 18 equity funds operating continuously in Poland in 2005-2014, the profitability, level of risk and efficiency of funds were examined. The results indicate that profitability and efficiency of funds are significantly correlated with the trends in prices on the WSE. Taking higher investment risk brings additional positive results especially during periods of upward trends in share prices. In periods of crisis, smaller losses are suffered by funds with less aggressive investment policy. In the long term, better efficiency is obtained by funds reaching relatively stable rates of return throughout the entire period and better adapting current investment policy to the current stage of economy.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babalos V., Mamatzakis E., Matousek R., The Performance of US Equity Mutual Funds, "Journal of Banking & Finance" 2015, Vol. 52, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.12.008.
 2. Bojańczyk M., Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 3. Dietze L.H., Entrop O., Wilkens M., The Performance of Investment Grade Corporate Bond Funds: Evidence from the European Market, "European Journal of Finance" 2009, Vol. 15, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13518470802588841.
 4. Du D., Huang Z., Blanchfield P., Do Fixed Income Mutual Fund Managers Have Managerial Skills?, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 2009, Vol. 49, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.qref.2008.02.005.
 5. Jensen M., The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, "Journal of Finance" 1968, Vol. 23, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00815.x.
 6. MF, Dług publiczny. Raport roczny 2007, 2008, www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/ae67b326-9f- 9f-43ef-9616-5b9672bd3c1d [access: 10.03.2016].
 7. Moneta F., Measuring Bond Mutual Fund Performance with Portfolio Characteristics, Working Paper 2013, http://ssrn.com/abstract=1100766 [access: 10.03.2016].
 8. NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., Warszawa 2010.
 9. Pawłowicz L., Zastąpmy WIBOR realną stopą, 2010, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/ zastapmy-wibor-realna-stopa [access: 03.02.2016].
 10. Rouwenhorst K.G., The Origins of Mutual Funds. Yale School of Management, Yale ICF Working Paper 2004, No. 04-48.
 11. Sharpe W., Mutual Fund Performance, "Journal of Business" 1966, Vol. 39, DOI: http://dx.doi.org/10.1086/294846.
 12. Stańczak-Strumiłło K., Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
 13. Treynor J., How to Rate Management of Investment Funds, "Harvard Business Review" 1965, Vol. 43.
 14. Witkowska D., Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005-2007, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2009, nr 74.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.73
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu