BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kumor Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze
Clasification and Analysis of Threats of Going Concern Assumption and their Presentation in a Financial Statement
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 449-456, tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Standardy rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), Sprawozdanie finansowe
Accounting standards, International Standards of Finance Revision, Financial statements
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest identyfikacja i klasyfikacja objawów zagrożeń kontynuacji działalności i ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości i rewizji finansowej. Metodologia badania - w artykule zastosowano metodę studiów literaturowych oraz analizę aktów prawnych. Wynik - w artykule uporządkowano wiedzę w zakresie identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń kontynuacji działalności w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości i rewizji finansowej. Oryginalność/Wartość - uporządkowanie objawów zagrożeń kontynuacji działania wynikających z uregulowań krajowych i międzynarodowych rachunkowości i rewizji finansowej oraz wskazanie zakresu wykorzystania metod analizy finansowej i metod prognozowania bankructwa, które mogą być pomocne w ocenie zagrożenia kontynuacji działalności jednostki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is the identification and classification events and conditions that may indicate a threat to the continuation of business, their presentation in financial statement according to international and national accounting and auditing standards. Design/Methodology/Approach - the paper used a method of study of literature and analysis of accounting standards. Findings - the result of the consideration presenting in the article is the conclusion that national and international accounting and auditing standards in general identify and classify events and condition that may present a threat to the continuation of business. Originality/Value - classification of the manifestations of threats to going concern caused by national and international accounting and auditing standards as well as in the proposals on how to apply financial analysis methods and bankruptcy prediction methods to assess the threats to the continuation of business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman, E.I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy. The Jurnal of Finance, 23, September.
 2. Aziz, M., Dar, H. (2006). Predicting corporate bankruptcy - where we stand? Corporate Governance Journal, 6, n.1.
 3. Elliott, B., Elliott, J. (2005). Financial Accounting and Reporting. Glasgow: Bell& Bain Ltd.
 4. Gierusz, J. (2006). Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Gdańsk: ODDK.
 5. Głębocka, M. (2013). Użyteczność decyzyjna informacji dodatkowej - wybrane problemy. W: Problemy współczesnej rachunkowości, t. 2. Zeszyty Naukowe, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 543-555.
 6. Hendriksen, E.A., Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Hołda, A. (2006). Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Zeszyty Naukowe /AE w Krakowie, Seria specjalna, Monografie, 174/286.
 8. Kita, M., Kołosowska, B. (2015). Zarządzanie kontynuacją działania w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w Polsce. W: Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 52-66.
 9. Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstwa przed ryzykiem upadłości. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 10. Kumor, I. (2015). Koncepcje rachunkowości w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym, ich przegląd i klasyfikacja. W: D. Zarzecki (red.), Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, 127-135.
 11. Kumor, I. (2014). Nadrzędne zasady rachunkowości a wartość bilansowa przedsiębiorstwa. W: D. Zarzecki (red.), Narzędzia zarządzania finansami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 409-419.
 12. Kumor, I. (2012). Zdarzenia po dniu bilansowym ich klasyfikacja i ujęcie w sprawozdaniu finansowym według uregulowań krajowych i międzynarodowych. W: H. Buk (red.), Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, 82, 57-65.
 13. La Salle, R.E., Anandarajan, A., Miller, A.F. (1996). Going Concern Uncertainties: Disclaimer of Opinion versus Unqualified Opinion with Modified Wording. A Journal of Practice and Theory, 15.
 14. Mazurczak-Mąka, A. (2013). Weryfikacja wykonalności przyjętego przez jednostkę założenia kontynuacji działalności jako istotny element badania sprawozdania finansowego. W: B. Micherda M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego (s. 129-143). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 15. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 16. Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 18. Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora.
 19. Smejda, A. (2006). Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Bank i Kredyt, lipiec, 60-70.
 20. Strojek-Filus, M., Kumor, I. (2015). Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. Warszawa: CeDeWu.pl.
 21. Szczepankiewicz, E.I. (2013). Przyjęcie założenia o kontynuacji działalności jednostki według krajowych i międzynarodowych regulacji. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 8 (257), 57-65.
 22. Szczepankiewicz, E.I. (2013). Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w ocenie zasadności przyjęcia założenia o kontynuacji działalności w jednostkach. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 73 (129), 113-130.
 23. Szulc, M. (2012). Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle badań empirycznych. W: B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowe (s. 230-245). Warszawa: Difin.
 24. Walińska, E. (2014). Rachunkowość jako nauka - jej współdziałanie z dyscypliną finanse. W: D. Zarzecki (red.), Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 509-525.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-47
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu