BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuzior Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ujawnianie informacji na temat rezerw w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych
Disclosure of Information About Provisions in Financial Statements of Chosen Companies from Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 457-464, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rezerwy, Sprawozdanie finansowe, Spółki giełdowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Reserves, Financial statements, Stock market companies, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel -celem artykułu jest przedstawienie zasad tworzenia rezerw na zobowiązania oraz zakresu informacji, które z tego tytułu muszą być prezentowane w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego sporządzanego na podstawie MSSF. Metodologia badania - przygotowując artkuł wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz sprawozdań finansowych wybranych podmiotów gospodarczych (spółek giełdowych). Wynik - w artykule przedstawiono teoretyczne aspekty dotyczące tworzenia rezerw oraz ujawniania informacji na ich temat w sprawozdaniu finansowym, głównie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w notach objaśniających. Dokonano również przeglądu wybranych sprawozdań finansowych pod kątem ujawniania informacji o rezerwach na zobowiązania. Oryginalność/Wartość - w artykule zaprezentowano wyniki analizy sprawozdań finansowych spółek z sektora paliwowego, notowanych na warszawskiej GPW. Zanalizowano sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz informacje uzupełniające (opisowe). (abstrakt oryginalny)

Purpose - a purpose of the article is to presents rules of provisions recognition and the range of information presented in financial statement concerning provisions (based on IFRS). Design/Methodology/Approach - a method of analyses of: accounting standards, literature and financial statement of chosen listed companies were applied. Findings - in the article a theoretical aspects of recognition of provisions were presented. The rules of disclosures concerning provisions were mentioned, attention was paid to statement of financial position and notes. The revive of financial statement of listed companies were done. Originality/Value - in the article the results of financial statement analyse were presented. The analysed reports were prepared by listed companies form fuel sector. Mainly statement of financial position and notes were reviewed and analysed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hołda, A. (2013). MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  2. Hońko, S., Kufel, T. (2011). Wpływ rezerw na sytuację majątkową spółek objętych WIG 20. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 117-130.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2013). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  4. Poniatowska, L. (2014). Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego. W: A. Kostur, J. Pfaff (red.), Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 255-265
  5. Sprawozdania finansowe spółek dostępne na stronach internetowych.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-48
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu