BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecińska Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zintegrowany raport jako narzędzie informowania o kapitale intelektualnym
Integrated Report as a Tool to Provide Information about the Intellectual Capital
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 465-471, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Kapitał intelektualny, Raportowanie, Wartości niematerialne
Intellectual capital, Reporting, Intangible asset
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie zintegrowanego raportu jako narzędzia informowania o kapitale intelektualnym. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury oraz metodę dedukcji. Wynik - pomimo iż kapitał intelektualny jest jednym z najważniejszych czynników kreujących wartość przedsiębiorstwa, nadal nie opracowano sposobu ujawniania informacji o kapitale intelektualnym zapewniającego wiarygodność i porównywalność ujawnianych informacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że zintegrowany raport po udoskonaleniu Wytycznych będących podstawą jego sporządzania ma szansę stać się satysfakcjonującym rozwiązaniem tego problemu. Oryginalność/Wartość - ocena proponowanych w literaturze przedmiotu sposobów ujawniania informacji o kapitale intelektualnym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this article is to present the integrated report as a tool to provide information about the intellectual capital. Design/Methodology/Approach - the method of the analysis of the literature and the method of deduction were used in this article. Findings- although intellectual capital is one of the most important factors that create the enterprise value, there are still no means of disclosing information about intellectual capital that would ensure the credibility and comparability of the information presented. It should be pointed out that provided that International Framework is improved, integrated report will have a chance to become satisfactory solution to this problem. Originality/Value - assessment of means of disclosing information about the intellectual capital which are proposed in the literature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Andriessen, D. (2004). Making sense of intellectual capital. Designing a method for the valuation of intangibles. Elsevier.
  2. Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Global Reporting Initiative (2013). G4 Sustainability Reporting Guidelines. Pobrane z: www.globalreporting.org/ resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf (15.02.2016).
  4. International Integrated Reporting Council (2013). The International Integrated Reporting Framework. Pobrane z: www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2- 1.pdf (21.02.2016).
  5. International Integrated Reporting Council (2014). Assurance on : an introduction to the discussion. Pobrane z: www.theiirc.org/wp-content/uploads/2014/07/Assurance-on-IR-an-introduction-to-the-discussion.pdf (21.02.2016).
  6. Samelak, J., (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  7. Sveiby, K.E., (1998), Measuring Intangibles and Intellectual Capital - An Emerging First Standard. Pobrane z: www.sveiby.com/articles/EmergingStandard.html (22.02. 2016).
  8. Szczepankiewicz, E.I. (2014). Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw - problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 832, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 71, 135-148.
  9. The Prince's Accounting for Sustainability Project (2012). Governance & Collaboration. Establishing an "International Integrated Reporting Committee". Pobrane z: www.accountingforsustainability.org/wp-content/ uploads/2011/10/Governance-and-Collaboration.pdf (15.02. 2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-49
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu